Päät­tä­jäl­tä: Sääs­tö­jä, sääs­tö­jä ja sääs­tö­jä

Olen ollut kun­ta­päät­tä­jä­nä reip­paas­ti yli puo­let elä­mäs­tä­ni. Joka vuo­si täs­mäl­leen samaan aikaan mie­ti­tään kuu­mei­ses­ti, miten seu­raa­van vuo­den kun­ta­ta­lous saa­daan tasa­pai­noon. Kulu­ja on yleen­sä vii­van alla tulo­ja enem­män. Taas esil­lä ovat mit­ta­vat sääs­tö­tar­peet.

Pää­tök­siä val­mis­te­le­vat vir­ka­mie­het tuo­vat vaih­toeh­to­ja ja esi­tyk­siä mei­dän päät­tä­jien pöy­tään. Isois­ta bud­je­tin lin­jois­ta sovi­taan val­tuus­to­ryh­mien kes­ken. Tänä­kin syk­sy­nä esiin nouse­vat vero­jen, mak­su­jen sekä tak­so­jen koro­tuk­set. Samoin on odo­tet­ta­vis­sa kes­kus­te­lua pal­ve­lu­ver­kos­tos­tos­ta, eli ter­veys-, kou­lu­tus-, päi­vä­hoi­to- ja van­hus­pal­ve­luis­ta. Pään­vai­vaa on luvas­sa vii­meis­tään mit­ta­van inves­toin­tioh­jel­man edes­sä.

Pal­jon vähem­mäl­le jää aina kes­kus­te­lu elin­voi­man ja työl­li­syy­den edis­tä­mi­ses­tä. Mis­tä tulo­ja lisää kun­nan kirs­tuun? Vero­tu­lo­jen, val­tio­no­suuk­sien, mak­su­jen ja tak­so­jen lisäk­si on lisät­tä­vä tulo­poh­jaa muun muas­sa han­ke­ra­hoi­tuk­sen ja Euroo­pan inves­toin­ti­ra­hoi­tus­ten kaut­ta. On näh­tä­vä vai­vaa ja olta­va aktii­vi­nen.

On sel­vää, että jul­ki­sen sek­to­rin työ­pai­kat eivät täs­tä lisään­ny. Yri­tyk­set tar­vit­se­vat hyvän toi­min­taym­pä­ris­tön kas­vua­lus­tak­seen. Sik­si muun muas­sa lii­ken­neyh­teyk­sien, kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sien, kun­ta­pal­ve­lui­den ja oival­lis­ten vapaa-ajan veto­voi­ma­te­ki­jöi­den on olta­va kun­nos­sa. Poh­jois-Suo­meen on tulos­sa lähiai­koi­na iso­ja työl­lis­tä­viä hank­kei­ta met­sä-, kai­vos-, ener­gia- ja jalos­tuk­sen aloil­le. Mei­dän on olta­va val­mii­na kas­vun vau­dit­ta­mi­ses­sa.

Voi­tai­siin­ko kun­ta­puo­len sääs­töt unoh­taa, jos tulo­vir­ta oli­si nykyis­tä tuke­vam­pi? Tus­kin­pa. Meno­ja on pak­ko hil­li­tä jo sii­tä syys­tä, että seu­tum­me huol­to­suh­de heik­ke­nee. Väes­tön van­he­tes­sa ja syn­ty­vyy­den alen­tues­sa jou­dum­me tur­vau­tu­maan työ­pe­räi­seen maa­han­muut­toon. Pal­ve­lu­tar­peet tule­vat kas­va­maan kai­kis­sa väes­tö­ryh­mis­sä.

Edes­sä on mie­len­kiin­toi­nen syk­sy. Seu­raan sil­mä tark­ka­na niin maa­il­man talou­den kuin Suo­men hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­lin­jauk­sia. On osat­ta­va edis­tää työl­li­syyt­tä, varot­ta­va vel­kaan­tu­mis­ta ja löy­det­tä­vä kun­ta­lai­sia pal­ve­le­via pää­tök­siä.

Mir­ja Veh­ka­pe­rä
Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
Kes­kus­ta