Hau­ki­pu­taan Rin­ta­ma­mies­ve­te­raa­neil­la ehkä vii­mei­nen vuo­si­kym­men­juh­la

Hau­ki­pu­taan Rin­ta­ma­mies­ve­te­raa­nit viet­tä­vät ensi sun­nun­tai­na yhdis­tyk­sen­sä 50-vuo­tis­juh­laa Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa.

Juh­la­päi­vä aloi­te­taan aamu­yh­dek­säl­tä muis­ta­mal­la edes­men­nei­tä puheen­joh­ta­jia. Hei­dän hau­doil­leen vie­dään kuk­ka­sep­pe­leet. Kir­kon kama­ri­kuo­ro esiin­tyy kant­to­ri Han­nu Nie­me­län joh­dol­la kir­kos­sa ja mes­sun jäl­keen san­ka­ri­hau­dal­la. Sep­pee­len­las­kun jäl­keen siir­ry­tään seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen, mis­sä Tak­ku­ran­nan Mar­tat tar­joa­vat juh­lay­lei­söl­le voi­lei­pä- ja lei­vos­kah­vit.
Pää­juh­la alkaa klo 12 Hau­ki­pu­taan mies­kuo­ron esi­tyk­sel­lä. Kuo­roa joh­taa Pek­ka Man­ni­nen. Tilai­suu­des­sa esiin­ty­vät myös bari­to­ni Rei­jo Ala­ta­lo Eljas Nie­me­län säes­tyk­sel­lä sekä teno­ri Sau­li Saa­re­la, jota säes­tää Han­nu Nie­me­lä.

Tilai­suu­den juh­la­pu­heen pitää Oulun lää­nin maa­her­ra­na työs­ken­nel­lyt Eino Siu­ruai­nen, joka on kulu­van vuo­den aika­na tut­ki­nut edus­kun­nan arkis­to­ja itse­näi­syy­den ajal­ta. Siu­ruai­nen on toi­mi­nut myös Tam­men­leh­vä-perin­ne­lii­ton puheen­joh­ta­ja­na vuo­si­na 2004–2016.

Juh­lan jär­jes­tä­jät arvioi­vat, että kysees­sä voi olla yhdis­tyk­sen luul­ta­vas­ti vii­mei­nen kuvail­lun kal­tai­nen vuo­si­kym­men­juh­la. Vete­raa­nien muis­ton vaa­li­mi­nen on siir­ty­mäs­sä perin­neyh­dis­tys­ten käsiin.