Rat­ti­juop­po tör­mä­si lap­seen ja las­ten­rat­tai­siin

Huma­lai­nen kul­jet­ta­ja tör­mä­si lap­seen ja las­ten­rat­tai­siin Hau­ki­pu­taan Mar­tin­nie­mes­sä tors­tai­na kel­lo 17 jäl­keen. Hen­ki­lö­au­tol­la liik­keel­lä ollut kes­ki-ikäi­nen mies­kul­jet­ta­ja ajoi päin  5-vuo­tias­ta las­ta ja las­ten­rat­tai­ta, jois­sa oli yksi­vuo­tias lap­si.

Tör­mäyk­sen seu­rauk­se­na  5-vuo­tias lap­si kaa­tui maa­han ja louk­ka­si kät­tään. Las­ten­rat­tais­sa ollut lap­si ei louk­kaan­tu­nut, mut­ta rat­tai­den ren­gas vään­tyi.

Kul­jet­ta­ja oli pois­tu­nut tapah­tu­ma­pai­kal­ta, mut­ta polii­si tavoit­ti hänet lähis­töl­tä. Kus­kil­le teh­ty puhal­lus­koe antoi tulok­sen 2,05 pro­mil­lea. Mie­hen epäil­lään syyl­lis­ty­neen tör­ke­ään rat­ti­juo­pu­muk­seen, tör­ke­ään lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­seen, kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­seen oikeu­det­ta sekä ajo­neu­vo­rik­ko­muk­seen. Kul­jet­ta­jal­la ei ole ajo­kort­tia ja auto oli kat­sas­ta­mat­to­muu­den vuok­si käyt­tö­kiel­los­sa.