Rant­sik­ka: You­tu­bet­ta­mi­nen voi olla työ

Kuvat on otettu Tubeconissa jossa katsojat saavat ottaa kuvia ja nimikirjoituksia tubettajilta. Kuvassa on tubettajat onskiheei ja aapelimalo. Kuva: Oona Keltamäki

You­tu­be on kai­ke­ni­käi­sil­le suun­nat­tu sosi­aa­li­nen media, joka tar­jo­aa eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia näh­dä ja kuul­la maa­il­maa eri näkö­kul­mis­ta video­muo­dos­sa.

You­tu­bes­sa on esi­mer­kik­si kai­ken­lai­sia tär­kei­tä työ­hön ja kou­luun liit­ty­viä videoi­ta: nuo­ril­le ja mik­si ei aikui­sil­le­kin suun­nat­tu­ja haas­te-, lomai­lu-, mee­mi- ja uutis­vi­deoi­ta, joi­ta ihmi­set teke­vät. You­tu­bes­sa on eri­lai­sia käyt­tä­jä­ti­le­jä, joi­hin ihmi­set jul­kai­se­vat videoi­taan, eli toi­sin sano­jen kai­kil­la on omat kana­vat, jot­ka voi teh­dä täy­sin ilmai­sek­si. Tois­ten kana­via voi myös tilail­la, eli jos tyk­käät jos­tain videos­ta, voit men­nä sil­le kana­val­le ja kat­soa lisää tämän hen­ki­lön videoi­ta. Kun tilaat kana­van, saat ilmoi­tuk­sen, kun sin­ne tulee uusi video.

You­tu­bet­ta­mi­nen on har­ras­tus tai työ. Sii­nä ihmi­set teke­vät videoi­ta joko puhe­li­mel­la tai kame­ral­la ja jul­kai­se­vat ne omal­le kana­val­leen. You­tu­bet­ta­mis­ta har­ras­ta­va hen­ki­lö on yleen­sä kut­su­ma­ni­mel­tään you­tu­bet­ta­ja.

Kuva on otet­tu Tubeco­nis­sa jos­sa kat­so­jat saa­vat ottaa kuvia ja nimi­kir­joi­tuk­sia tubet­ta­jil­ta.
Kuvas­sa on tubet­ta­jat ons­ki­heei ja aape­li­ma­lo.

You­tu­bet­ta­mi­nen voi olla työ, sil­lä mitä enem­män videol­la on kat­so­jia, sitä enem­män sii­tä saa rahaa. Raha tulee videon mai­nok­sis­ta.

Entäs, jos haluat alkaa You­tu­bet­ta­mi­sen? Ensin sinul­la on olta­va jokin kuvaus­vä­li­ne esi­mer­kik­si jär­jes­tel­mä­ka­me­ra.

– Itse kuvaan puhe­li­mel­la, ja tähän men­nes­sä on toi­mi­nut hyvin. Aloi­tin ensin Lps eli Litt­le­petshop-videoil­la. Nyky­ään tyk­kään kuva­ta omas­ta elä­mäs­tä­ni videoi­ta esi­mer­kik­si my dayn muo­dos­sa”, ker­too yksi tämän jutun kir­joit­ta­jis­ta, tubet­ta­ja nimel­tään Ons­ki­heei.

Kuvauk­sen koh­teek­si kan­nat­taa ottaa juu­ri se aihe, joka sinua kiin­nos­taa eni­ten. Seu­raa­vak­si kan­nat­taa ottaa huo­mioon se, että jos näyt videol­la, ole oma itse­si. Kan­nat­taa kui­ten­kin huo­mioi­da You­tu­ben eri sään­nöt ja että videoi­ta­si voi kat­soa kuka vain.

You­tu­bes­sa on pal­jon eri kokoi­sia kana­via. Esi­mer­kik­si leval, Ava Maria, Jen­naq, aape­li­ma­lo sekä EllaV­log ovat pie­niä, mut­ta nousus­sa ole­via kana­via ja tubet­ta­jia. Esi­mer­kik­si Jennaq:lla on täl­lä het­kel­lä yli 33 000 tilaa­jaa. On myös iso­ja kana­via kuten Roni Back, Tix­tuu, Niko­ja­Sant­tu, Lak­ko sekä Mii­sas. Ronil­la on tilaa­jia noin 487 000! Kana­val­la ons­ki­heei tilaa­jia on 4 300.

You­tu­bet­ta­mis­ta har­ras­ta­vil­le hen­ki­löil­le jär­jes­te­tään syk­syi­sin Tubecon-nimi­nen tapah­tu­ma Hel­sin­gis­sä. Siel­lä tubet­ta­jat voi­vat pitää meet&greetejä, jois­sa kat­so­jat pää­se­vät otta­maan kuvia ja pyy­tä­mään nimi­kir­joi­tuk­sia heil­tä. Siel­lä myös tubet­ta­jat pitä­vät eri­lai­sia kiso­ja, joi­ta voi kat­soa ja kan­nus­taa suo­si­ki­aan.

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä mediayh­teis­työ­tä.

Kir­joit­ta­jat: Oona Kel­ta­mä­ki, Julie Hil­tu­la, Iida Räi­hä