Rant­sik­ka: Skeit­taa­mi­nen on hyvä har­ras­tus

Kevät koittaa ja skeittikausi voidaan aloittaa.

Skeit­taa­mi­nen on hyvä har­ras­tus ja ajan­vie­te. Hyviä paik­ko­ja skeit­taa­mi­seen ovat par­kit, kadut, kaup­po­jen las­taus­lai­tu­rit ja kou­lu­jen pihat.

Hyvät puit­teet skeit­taa­mi­seen anta­vat muun muas­sa hyvät varus­teet ja lähel­lä ole­vat skeit­ti­par­kit, joi­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­la ei juu­ri­kaan ole. Kos­ka Ran­ta­poh­jan alu­eel­la ei ole viral­li­sia skeit­ti­paik­ko­ja, niin sit­ten täy­tyy skei­ta­taan kaduil­la, tai keksiä/rakentaa jokin skeit­ti­paik­ka. Tor­pan­mäen alu­eel­le on suun­ni­tel­tu skeit­ti­park­kia, mut­ta alu­een kaa­voi­tus on vie­lä kes­ken.

Täs­sä kuvas­sa näem­me skeit­taa­mi­sen perus­tem­pun ollien, johon suu­rin osa muis­ta tem­puis­ta perus­tuu.

Aloit­te­le­van skeit­taa­jan kan­nat­taa varau­tua sii­hen, että rahaa kuluu muun muas­sa vaat­tei­siin ja skeit­tei­hin. Skei­ta­tes­sa var­sin­kin aloit­te­li­joil­le sat­tuu pal­jon tapa­tur­mia.

Skeit­ti­lau­to­ja on monen laa­tui­sia. On esi­mer­kik­si mar­ket­ti­lau­to­ja kuten Razor, jot­ka eivät kes­tä kovin kau­aa ja sit­ten on kun­non laa­tus­keit­te­jä kuten Almost, jot­ka kes­tä­vät huo­mat­ta­vas­ti kovem­paa käyt­töä. Mui­ta varus­tei­ta on esi­mer­kik­si kypä­rä, vaat­teet, pol­vi­suo­jat ja kyy­när­suo­jat.

Skeit­taa­mi­nen sai alkun­sa kun surf­faa­jat asen­si­vat 1950-luvul­ta alkaen kui­vi­na kausi­na ren­kaat surf­fi­lau­toi­hin, jot­ta niil­lä voi­si liik­kua pai­kas­ta toi­seen myös asfal­til­la.

Suo­mes­sa on skeit­taus­ta har­ras­tet­tu lähes yhtä pit­kään kuin USA:ssa, mut­ta todel­li­sen läpi­mur­ton­sa laji teki 1980-luvun lop­pu­puo­lel­la. Tosin 1990-luvul­la lajin kehi­tys­tä hait­ta­si se, että lajia pidet­tiin lähin­nä pie­nen mar­gi­naa­li­ryh­män häi­ri­köin­ti­nä eivät­kä har­ras­ta­jat muun muas­sa nuo­ren ikän­sä joh­dos­ta saa­neet ään­tään kuu­lu­viin yhteis­kun­nas­sa. (Läh­teet: Wiki­pe­dia ja Suo­men rul­la­lau­ta­liit­to)

Jutun kir­joit­ta­jat Miro Kouk­ka­ri ja Pet­rus Määt­tä oli­vat TET-har­joit­te­lus­sa Ran­ta­poh­jas­sa.