Rant­sik­ka: Kui­va­nie­men kou­lus­sa pide­tään liik­ku­van kou­lun väli­tun­te­ja

Kui­va­nie­men kou­lus­sa on jär­jes­tet­ty tänä syk­sy­nä välk­kä­ri­leik­ke­jä. Vapaa­eh­toi­set oppi­laat toi­mi­vat niis­sä pelien ja leik­kien käyn­nis­tä­ji­nä sekä ohjaa­ji­na.

Ohjaa­ji­na on kah­dek­san­nen, seit­se­män­nen, kuu­den­nen ja vii­den­nen luo­kan oppi­lai­ta. Leik­ki­jöi­nä ovat pää­asias­sa esi­kou­lu­lai­set eli eska­rit ja ykkös- ja kak­kos­luok­ka­lai­set. Välk­kä­ri­lei­kit liit­ty­vät Liik­ku­va kou­lu -ohjel­maan, jos­sa Kui­va­nie­men kou­lu on muka­na.

Minä ja sis­ko­ni olem­me toi­mi­neet välk­kä­ri­lei­kit­tä­ji­nä ja käy­neet lei­kit­tä­mäs­sä ala­kou­lu­lai­sia. Olem­me pitä­neet lap­sil­le mm. polt­to­pal­loa, väri­pei­liä ja jää­mies­tä. Käym­me lei­kit­tä­mäs­sä lap­sia pie­nis­sä ryh­mis­sä tai parei­na. Lei­ki­täm­me lap­sia jokai­sen vii­kon jokai­se­na arki­päi­vä­nä aina ensim­mäi­sel­lä väli­tun­nil­la kel­lo 10.15 — 10.30. Leik­ki­het­ki kes­tää 15 minuut­tia.

Lap­sia on haus­ka lei­kit­tää ja lap­sil­la tun­tuu ole­van myös oikein haus­kaa. Lap­sis­ta huo­maa, että he tyk­kää­vät, kos­ka he alka­vat nau­ra­maan ja he tule­vat sano­maan, että tämä on haus­kaa. Mei­dän mie­les­täm­me on kiva lei­kit­tää lap­sia, kos­ka sil­loin näkee, kuin­ka iloi­sia ja pir­tei­tä he ovat. Me kysym­me jos­kus myös las­ten mie­li­pi­tei­tä tai toi­vei­ta leik­kien suh­teen.

Leh­ti­jut­tuam­me var­ten kysyim­me muu­ta­mal­ta ala­kou­lun oppi­laal­ta hei­dän mie­li­pi­tei­tään välk­kä­ri­lei­keis­tä ja toi­vei­ta nii­den suh­teen. Jokai­nen vas­taa­ja arvos­te­li lei­ki­tyk­sen ja lei­kit arvo­sa­nal­la vii­si, kun asteik­ko oli yhdes­tä vii­teen. Kaik­ki vas­taa­jat halusi­vat, että saa­vat itse vali­ta leik­ke­jä, joi­ta heil­le pide­tään. Lei­keik­si halut­tiin esi­mer­kik­si kuka pel­kää puo­lus­ta­jaa, hip­paa, puu­ro­pa­taa ja pii­los­ta.

Kyse­ly välk­kä­ri-lei­keis­tä

1.Mitä pidät ala­kou­lun lei­ki­tyk­ses­tä astei­kol­la 1–5?

2. Mitä pidät lei­keis­tä, joi­ta on jo pidet­ty astei­kol­la 1–5?

3.Haluaisitko itse vali­ta leik­ke­jä mitä lei­ki­te­tään väli­tun­neil­la?

4.Mitä leik­ke­jä haluai­sit leik­kiä?

Kii­ra, 1.lk

1. 5

2. 5

3. Joo

4.Piilosta.

Enni, 2.lk

1. 5

2. 5

3. Joo

4.Hippaa

Hei­li, 3.lk

1. 5

2. 5

3. Joo

4. Puu­ro­pa­taa

Anni, 4.lk

1. 5

2. 5

3. Joo

4. Kuka pel­kää puo­lus­ta­jaa?

Kir­joit­ta­jat: Aada Kehus ja Iida Kehus

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä mediayh­teis­työ­tä