Rant­sik­ka: Kui­va­nie­men kou­lun ylä­as­teen oppi­laat toteut­ta­vat Luku­lii­ke-kam­pan­jaa Kun­to-Tuval­la

Kevääl­lä 2019 Kui­va­nie­men kou­lun ylä­as­teen oppi­laat tart­tui­vat Luku­lii­ke-kam­pan­jan haas­tee­seen, jon­ka tavoit­tee­na on lisä­tä las­ten ja nuor­ten luke­mis­ta. Luku­tuo­kioi­ta on jär­jes­tet­ty Kun­to-Tuval­la, ikäih­mis­ten päi­vä­toi­min­nas­sa Kui­va­nie­mel­lä. Kam­pan­jaan osal­lis­tu­taan yhteis­työs­sä kir­jas­ton kans­sa niin, että kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta valit­see luet­ta­vat kir­jat luku­tuo­kioi­hin. Tänä syk­sy­nä oppi­laat luke­vat esi­mer­kik­si eri­lai­sia novel­le­ja elä­mäs­tä ja ihmis­suh­teis­ta. Luku­tuo­kioi­ta jär­jes­te­tään ker­ran kuu­kau­des­sa ja ne kes­tä­vät noin puo­li tun­tia. Luke­mas­sa on aina ker­ral­laan kak­si oppi­las­ta ylä­as­teel­ta.

– Tähä­nas­ti­set koke­muk­set luku­tuo­kiois­ta ovat olleet erit­täin myön­tei­siä, ja Kun­to-Tuvan asiak­kaat ovat olleet iloi­sia, kun nuo­ret ovat tul­leet luke­maan heil­le tari­noi­ta ääneen. Monil­la heis­tä on vii­me vuo­sien aika­na ilmaan­tu­nut haas­tei­ta itse­näi­ses­sä luke­mi­ses­sa, ja osa heis­tä onkin ääni­kir­jo­jen suur­ku­lut­ta­jia. Rau­hal­li­nen luku­tuo­kio on muka­vaa vaih­te­lua arkeen ja vali­tut tari­nat ovat herät­tä­neet kes­kus­te­lua omis­ta koke­muk­sis­ta aihe­pii­rei­hin liit­tyen. Kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta on osan­nut vali­ta sopi­via novel­le­ja koh­dey­lei­söl­le, kiit­te­lee Kun­to-Tuvan työn­te­ki­jä Min­na Tolo­nen.

Loka­kuus­sa Kun­to-Tuval­la oli­vat luke­mas­sa 7. luok­ka­lai­set Mil­ja ja Tara, joi­den mie­les­tä van­huk­sil­le luke­mi­nen kuu­los­ti muka­val­ta kei­nol­ta ilah­dut­taa van­huk­sia, ja luku­tuo­kio oli hei­dän mie­les­tään kiva koke­mus.

Seu­raa­vak­si mar­ras­kuun alus­sa Kun­to-Tuval­le ovat menos­sa 7. luok­ka­lai­set Sini ja Oona. He päät­ti­vät läh­teä luku­tuo­kioi­hin, kos­ka he halua­vat ilah­dut­taa van­huk­sia.

Luku­lii­ke kou­lus­sa -kam­pan­jaan voi­vat osal­lis­tua kaik­ki Suo­men lap­set ja nuo­ret. Sen tavoit­tee­na on, että luku­vuo­den päät­tyes­sä Suo­mes­sa ei ole yhtään luke­ma­ton­ta las­ta. Kir­jas­tot kut­su­taan mukaan tuke­maan oman paik­ka­kun­nan kou­lun luku­lii­ket­tä.

Luku­lii­ke -kou­lu­kam­pan­ja käyn­nis­tyi näyt­tä­vil­lä luku­tem­pauk­sil­la, työ­pa­joil­la ja kir­jai­li­ja­vie­rai­luil­la noin 200 kou­lus­sa eri puo­lil­la maa­ta. Kou­luil­le oli kut­sut­tu tut­tu­ja jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä mukaan innos­ta­maan lap­sia takai­sin luke­mi­sen pariin. Tv:stä tutut näyt­te­li­jät, fes­ta­ri­la­vo­jen täh­det ja nuor­ten suo­si­mat tubet­ta­jat esiin­tyi­vät 40 kou­lus­sa luku­vuo­den aika­na. Hei­dän kans­saan laval­le nousi­vat Suo­men etu­ri­vin las­ten- ja nuor­ten­kir­jai­li­jat. Osa tapah­tu­mis­ta strii­mat­tiin, joten kaik­ki haluk­kaat pää­si­vät mukaan seu­raa­maan luku­tem­pauk­sia.

Luku­liik­kee­seen voi osal­lis­tua monel­la taval­la. Hel­poin tapa osal­lis­tua on lukea! Haas­tan­kin Luku­lii­ke-kam­pan­jan hen­ges­sä kaik­ki luke­maan päi­vä­na­vauk­ses­sa, omas­sa luo­kas­sa tai ker­ho­ryh­mäs­sä sään­nöl­li­ses­ti ääneen niin, että tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä jokai­sel­la oli­si tul­lut lue­tuk­si koko­nai­nen kir­ja.

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä mediayh­teis­työ­tä