Rant­sik­ka: Kou­lu­kiusaa­mi­ses­ta Rakas päi­vä­kir­ja­ni

12.1.2017

Rakas päi­vä­kir­ja, mitä pitäi­si teh­dä? Kiusaa­mis­ta on jat­ku­nut jo mel­kein kak­si viik­koa. Aikui­set eivät usko, kos­ka sii­tä ei ole sel­viä merk­ke­jä. Van­hem­mat­kin ovat tämän kau­hean pai­kan pau­lois­sa, eivät­kä kuun­te­le minua.

Mitä teh­dä?

27.3.2017

Rakas päi­vä­kir­ja,

rep­pu­ni kato­si tänään väli­tun­nil­la. Kaik­ki kat­so­vat minua kuin klov­nia. Olen aivan var­ma, että joku vei sen, mut­ta kuka? Kaik­ki ovat täs­sä muka­na.

Jopa opet­ta­jat.

8.4.2017

Rakas, päi­vä­kir­ja, en jak­sa tätä enää. Pul­pe­tis­sa­ni oli kir­joi­tus­ta. (Olem­me kuu­den­nel­la luo­kal­la, joten meil­lä on pysy­viä pul­pet­te­ja.) Sii­hen oli kir­joi­tet­tu hauk­ku­ma­ni­miä, kuten tyh­mä, aivo­kää­piö, idioot­ti ja uhkauk­sia, viha­vies­te­jä.

Puhe­li­meen­kin nii­tä tulee. Sam­mu­tin sen muu­ta­ma päi­vä sit­ten. Kysyin opet­ta­jal­ta, ja hän sanoi, että aut­tai­si, mut­ta hän ei tain­nut tar­koit­taa sitä.

Olen yksin.

15.5.2017

Rakas päi­vä­kir­ja, yksi tyt­tö, jol­la on vaa­leat hiuk­set, puhui minul­le tänään. Ei siis hauk­ku­nut, vaan ihan oikeas­ti jut­te­li.

Olen iloi­nen.

17.7.2017

Rakas päi­vä­kir­ja, Mimo­sa on tämän tytön nimi. Hän vei minut jää­te­löl­le. Hän sanoi, että hän haluai­si, että meni­sin hänen luok­seen jos­kus. Hän hymyi­li minul­le leveäs­ti. Minä hymyi­lin takai­sin. Toi­vot­ta­vas­ti hän­kin tyk­kä­si sii­tä.

22.8.2017

Se oli jek­ku. Jek­ku. Jek­ku. JEKKU!

Mimo­sa ei oikeas­ti ollut­kaan ystä­vä­ni. Se oli vain vit­si. Mimo­sa nau­roi päin naa­maa­ni, kun hän sanoi sen.

Itket­tää.

8.11.2017

Rakas päi­vä­kir­ja, jou­lu on koh­ta, mut­ta en ole iloi­nen. Tämä kaik­ki on men­nyt jo lii­an pit­käl­le, ja kiusaa­jat eivät lope­ta.

Minua väsyt­tää. Itken koko ajan. Miten minä saan kai­ken lop­pu­maan?

21.12.2017

Rakas päi­vä­kir­ja, kuu­lin, miten yksi poi­ka ampui kou­lus­sa, kos­ka sitä kiusat­tiin siel­lä. Pitäi­si­kö minun­kin?

Ei. Minä en alen­nu sel­lai­sel­le tasol­le.

Mut­ta sil­ti.

30.12.2017

Rakas päi­vä­kir­ja, olen val­mis.

Kii­tos, kun olet ollut ainoa ystä­vä­ni tämän vuo­den aika­na. Mut­ta nyt minä menen.

Hyväs­ti.

K.M. 7. luok­ka

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä mediayh­teis­työ­tä