Rant­sik­ka: Kiin­nos­ta­va Tai­de­tes­taa­jat-vie­rai­lu Oulun tai­de­museos­sa

Opetussuunnittelija Tuuli Lähteenmäki kertoo Niklas Jokitalolle, Mikaela Vänttilälle ja Minja Vänttilälle Pekka Jylhän teoksesta Sirkus.(Kuva: Majukka Pyrrö)

Hau­ki­pu­taan kou­lun 8 E ja F -luo­kat kävi­vät Tai­de­tes­taa­jat-vie­rai­lul­la Oulun tai­de­museos­sa tutus­tu­mas­sa Hei­non tai­de­sää­tiön kokoel­maan syys­lo­man jäl­keen. Kokoel­ma kuu­luu Suo­men mer­kit­tä­vim­piin nyky­tai­de­ko­koel­miin. Sii­nä on yli 1400 teos­ta, jois­ta tai­de­museon Jae­tut unet -näyt­te­lys­sä on näy­til­lä noin sata.

Vie­rai­luun kuu­luu etko- ja jat­ko­teh­tä­viä. Ennak­koon oppi­laat kat­soi­vat kou­lus­sa Rai­mo ja Rai­ni Hei­non haas­tat­te­lu­vi­deon, jos­sa paris­kun­ta ker­toi laa­jan tai­de­ko­koel­man­sa syn­nys­tä. Yhdes­sä kes­kus­tel­tiin sii­tä, mil­lai­sia tai­de­teok­sia, julis­tei­ta tai kuvia oppi­lai­den kodeis­sa on.

Oulun tai­de­museon ama­nuens­si Mir­ka Kor­te­so­ja opas­taa oppi­lai­ta Aaron Määt­tää, Mikae­la Vänt­ti­lää ja Pet­ro Hako­laa video­työ­pa­jas­sa.

Tai­de­museos­sa odot­ti kah­den tun­nin mit­tai­nen 8.-luokkalaisille suun­ni­tel­tu koko­nai­suus. Vas­tas­sa oli kak­si opas­ta, joi­den muka­na toi­nen luok­ka läh­ti tutus­tu­maan näyt­te­lyn teok­siin ja toi­nen luok­ka meni työ­pa­jaan. Tun­nin jäl­keen vaih­det­tiin vuo­roa niin, että kaik­ki pää­si­vät koke­maan ja teke­mään jokai­sen jutun.

Näyt­te­lyyn tutus­tu­jat arvioi­vat teok­sia oman tun­te­muk­sen­sa mukaan ope­tus­suun­nit­te­li­ja Tuu­li Läh­teen­mäen opas­tuk­sel­la. Sai esi­mer­kik­si etsiä teok­sen, jon­ka voi­si vie­dä kotiin­sa tai joka herät­ti muis­to­ja. Oppi­lail­le teok­sis­ta jäi­vät mie­leen esi­mer­kik­si Pek­ka Jyl­hän, Jani Lei­no­sen ja Anna Estar­rio­lan työt.

Työ­pa­jas­sa teh­tiin pie­nis­sä ryh­mis­sä green screen -video­tek­nii­kal­la pie­net video­pät­kät. Ama­nuens­si Mir­ja Kor­te­so­ja opas­ti alkuun ja aut­toi tar­vit­taes­sa. Videoi­den taus­tak­si sai vali­ta jon­kin näyt­te­lyn töis­tä, ja ideoi­da sii­hen jotain hen­ki­löi­tä, lii­ket­tä ja ään­tä. Lopuk­si kat­sot­tiin yhdes­sä mui­den ryh­mä­läis­ten tuo­tok­set. Tai­de­teok­siin saa­tiin samal­la uusi näkö­kul­ma.

Jat­ko­teh­tä­vä­nä kou­lus­sa joko kir­joi­te­taan oman videon poh­jal­ta pie­ni kau­no­kir­jal­li­nen tari­na tai kokeil­laan täy­den­tää itse otet­tu­ja valo­ku­via niin, että saa­daan luo­tua sur­rea­lis­ti­nen tun­nel­ma. Voi olla, että kokei­lem­me työ­pa­jas­sa opit­tua green screen -tek­niik­kaa kou­lus­sa­kin.

Vie­rai­lun mer­ki­tyk­se­nä on oppi­lai­den mie­les­tä tutus­tua eri tai­de­muo­toi­hin ja oppia tai­de­kult­tuu­ris­ta enem­män. Tai­de­museos­sa tajusi, että teok­sia saa tul­ki­ta omal­la taval­la. Voi olla, että uskal­tau­tuu tai­teen pariin useam­min­kin.

Ella­kai­sa Soro­nen, Meri Myl­ly­kos­ki, Vee­ti Värt­tö ja Niklas Äijä­lä

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä mediayh­teis­työ­tä