Rant­sik­ka: Ilmas­ton­muu­tos pysäy­tet­tä­vä

Ilmas­ton­muu­tos on suu­ri ongel­ma. Se tapah­tuu luon­nos­sa itses­tään, mut­ta ihmi­set nopeut­ta­vat sitä käyt­tä­mäl­lä fos­sii­li­sia polt­toai­nei­ta autois­sa, säh­kö­lai­tok­sis­sa ja teh­tais­sa. Kaik­ki kas­vi­huo­ne­kaa­sut pää­ty­vät ilma­ke­hään ja aiheut­ta­vat ilmas­ton­muu­tos­ta estä­mäl­lä aurin­gon­sä­tei­tä pois­tu­mas­ta maa­pal­lol­ta.

Ilmas­ton­muu­tos­ta voi kui­ten­kin hidas­taa esi­mer­kik­si käyt­tä­mäl­lä säh­kö­au­to­ja ja uusiu­tu­via luon­non­va­ro­ja. Kuka tahan­sa voi ostaa aurin­ko­pa­nee­lin tai pie­nen tuu­li­tur­bii­nin ja hank­kia omaa puh­das­ta säh­köä.
Tie­de­mies­ten mukaan ilmas­ton­muu­tok­ses­sa voi kes­tää sato­ja ehkä tuhan­sia vuo­sia, eli se ei tule tapah­tu­maan mei­dän eli­ni­käm­me aika­na, mut­ta voim­me vie­lä pelas­taa las­tem­me tule­vai­suu­den.
Paa­vo Mäki­kan­gas