Rant­sik­ka: Euroop­pa-mes­sut Hau­ki­pu­taan kou­lul­la

cof

Hau­ki­pu­taan kou­lul­la jär­jes­tet­tiin per­jan­tai­na 10. tou­ko­kuu­ta Euroop­pa-mes­sut ja muka­na oli tee­maan liit­ty­viä vie­rai­li­joi­ta. 8.lk:n MOK eli monia­lai­nen oppi­mis­ko­ko­nai­suus on kes­kit­ty­nyt tänä kevää­nä Euroop­paan, esi­mer­kik­si sen kult­tuu­riin, kie­liin ja maan­tie­toon. Oppiai­neis­ta muka­na ovat olleet maan­tie­to, äidin­kie­li, vie­raat kie­let, his­to­ria, uskon­to, kuva­tai­de ja musiik­ki. Näis­sä aineis­sa oppi­laat ovat teh­neet eri­lai­sia tee­maan liit­ty­viä tuo­tok­sia.

Kah­dek­sas­luok­ka­lai­set oli­vat val­mis­tel­leet kou­lun saliin monia mes­su­pis­tei­tä, jois­sa esi­tel­tiin Euroo­pan eri mai­ta. Maa­esit­te­lyi­hin oli panos­tet­tu kun­nol­la. Muut oppi­laat, kaik­ki ylä­luok­ka­lai­set ja muu­ta­ma ala­luok­ka, kier­te­li­vät tutus­tu­mas­sa pis­tei­siin ja kuu­li­vat tie­tois­ku­ja eri mais­ta. Kävi­jät pää­si­vät myös kuun­te­le­maan kan­sal­lis­lau­lu­ja, mais­te­le­maan pai­kal­li­sia herk­ku­ja tai teke­mään pie­niä pul­ma­teh­tä­viä. Myös äidin­kie­len tun­neil­la teh­dyt sana­tai­de­työt ja euroop­pa­lais­ten nyky­kir­jai­li­joi­den esit­te­lyt oli­vat esil­lä salis­sa.

Äidin­kie­len luok­kiin oli lisäk­si jär­jes­tet­ty 8.-luokkalaisille saa­me­lai­suu­teen liit­ty­vä vie­rai­lu, jos­sa saa­me­lais­kult­tuu­ris­ta ker­toi­vat Máren-Elle Läns­man ja Juha Mag­ga. Esi­tys oli mie­len­kiin­toi­nen ja opet­ta­va. Oppi­lail­le ker­rot­tiin saa­me­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta ja tavois­ta sekä saa­men eri kie­lis­tä. On tär­ke­ää, että tie­toa levi­te­tään, sil­lä saa­me­lai­suus on osa nyky-Suo­mea ja Suo­men his­to­ri­aa.

Ruot­sin kie­les­tä oppi­lail­le luen­noi Mar­kus Söder­man, joka ker­toi esi­mer­kik­si suo­men­ruot­sin ja rii­kin­ruot­sin erois­ta. Tee­ma­päi­vän lopuk­si Brent Cas­si­dy piti englan­nin­kie­li­sen Irlan­ti-luen­non.

Täl­lai­set tee­ma­päi­vät ovat muka­vaa ja mie­len­kiin­tois­ta vaih­te­lua taval­li­seen kou­lun­käyn­tiin. MOK-tun­tien tar­koi­tuk­se­na on tar­kas­tel­la jotain tee­maa eri oppiai­neis­sa. Tänä kevää­nä tee­ma­na 8. luo­kil­la oli Euroop­pa.

Pie­ta Vil­ja­maa, Min­ja Vänt­ti­lä ja Mikae­la Vänt­ti­lä

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een ylä­kou­lu­jen välis­tä mediayh­teis­työ­tä.