Ran­ta­poh­jan kesäi­sen pii­rus­tus­kil­pai­lun satoa, vie­lä ehtii hyvin mukaan

Iiläisen Susanna Kanniaisen taideteoksessa matkataan kohti aurinkoista uimarantaa.

Aina­kaan vauh­tia ei kah­dek­san­vuo­ti­aan Erin Tik­ka­lan tai­de­teok­ses­ta puu­tu. Eri­nin äiti ker­too, että Erin piir­si kuvaan uudet kirp­pu­to­ril­ta oste­tut rul­la­luis­ti­met, jot­ka ovat olleet ahke­ras­sa käy­tös­sä kesän aika­na. Menos­sa muka­na on myös toi­nen per­heen mäy­rä­koi­ris­ta.

Yli­kii­min­ki­läi­nen San­ni Suor­sa tai­tei­li kil­pai­luun eläi­nai­hei­sen kuvan.

Iita Sivo­nen 8 v Yli­kii­min­gis­tä lähet­ti iloi­sen hevo­sai­hei­sen pii­rus­tuk­sen.

Iiläi­nen San­ni Tii­ro­la piir­si itsen­sä uimas­sa.

Iiläi­nen Jani­ta Kan­niai­nen piir­si kuvan kesäi­ses­tä eväs­ret­kes­tä.

Ran­ta­poh­jan kesäi­sen pii­rus­tus­kil­pai­lun aihee­na on kesän tou­hut ja teke­mi­set. Pii­rus­tus voi esit­tää vaik­ka jal­ka­pal­lo-otte­lua ystä­vien kans­sa, tai kesäil­lan gril­li­juh­lia.
Tähän asti tul­leis­sa pii­rus­tuk­sis­sa on muun muas­sa men­ty isän kans­sa ongel­le, käy­ty eväs­ret­kel­lä ja rul­la­luis­tel­tu uusil­la luis­ti­mil­la.

Kil­pai­lu on suun­nat­tu kai­kil­le ikään kat­so­mat­ta. Lähe­tet­ty­jä pii­rus­tuk­sia jul­kais­taan Ran­ta­poh­jas­sa kesän aika­na mah­dol­li­suuk­sien mukaan. Lähe­ty­so­soi­te on Ran­ta­poh­ja, Pl 15, 90831 Hau­ki­pu­das. Kuo­reen mai­nin­ta “Pii­rus­tus­kil­pai­lu”. Kisa päät­tyy 1.8.2018, joten vie­lä ehtii osal­lis­tua!

Kaik­kien kil­pai­luun osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvo­taan 150 euron arvoi­nen äly­pu­he­lin.