Ran­ta­poh­jan 50-vuo­tis­juh­la­vi­deo ker­too leh­den luki­jois­ta ja teki­jöis­tä

Rantapohjan 50-vuotisjuhlavideo on nyt kaikkien katsottavana. Video kertoo lehden lukijoista, tekijöistä, menneistä vuosista sekä tulevasta.

Ran­ta­poh­jan puo­li­vuo­si­sa­tai­sen his­to­rian kun­niak­si val­mis­tui juh­la­vi­deo, joka ker­too pai­kal­lis­leh­den men­neis­tä vuo­si­kym­me­nis­tä sekä leh­den teki­jöis­tä ja luki­jois­ta. Videol­la vilah­te­le­vat myös Ran­ta­poh­jan alu­een tutut mai­se­mat.

Juh­la­vi­deon on toteut­ta­nut yli­kii­min­ki­läi­nen Tii­na Lou­hu­la, joka ker­too, että videon teke­mi­nen oli oiva tilai­suus pääs­tä tutus­tu­maan sekä omaan kylään että naa­pu­ri­kun­tiin.

– Ran­ta­poh­jan alue on laa­ja, joten videon teke­mi­nen oli pit­kä­jän­teis­tä ja vaa­ti huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua. Uute­na asuk­kaa­na kyse­lin pal­jon suku­lais­ten ja tut­ta­vien apua par­hai­den kuvaus­paik­ko­jen löy­tä­mi­ses­sä, Lou­hu­la ker­too.

Juh­la­vi­deo kes­kit­tyy pää­asias­sa sii­hen, mitä Ran­ta­poh­ja on nyt ja mitä se mer­kit­see alu­een ihmi­sil­le. Videol­la kat­so­taan myös tule­vai­suu­teen ja poh­di­taan pai­kal­lis­leh­den tule­via vuo­sia.

Videon ensi-ilta oli Ran­ta­poh­jan 50-vuo­tis­juh­lis­sa Teat­te­ri­kuo­pal­la Hau­ki­pu­taal­la. Nyt video on kaik­kien kat­sot­ta­vis­sa Ran­ta­poh­jan net­ti­si­vuil­la sekä suo­raan alla ole­vas­ta lin­kis­tä.

Ran­ta­poh­jan juh­la­vi­deo