Toi­mit­ta­jal­ta: Ran­ta­poh­ja muut­taa

Me tääl­lä Ran­ta­poh­jan toi­mis­tol­la Hau­ki­pu­taal­la olem­me alku­ke­sän mit­taan pik­ku­hil­jaa pak­kail­leet tava­roi­tam­me muut­toa var­ten. Ensim­mäi­set muut­to­kuor­mat läh­te­vät tänään tors­tai­na. Täy­tyy sanoa, että vuo­si­kym­men­ten mit­taan tava­raa on ker­ty­nyt aika lail­la. Osa on käy­nyt aivan tar­peet­to­mak­si­kin.

Monil­le Ran­ta­poh­jan nykyi­nen toi­mi­paik­ka on hyvin tie­dos­sa, mut­ta osal­le ei. Ran­ta­poh­ja on toi­mi­nut pit­kään Hau­ki­pu­taal­la osoit­tees­sa Huvi­pol­ku 6, Kii­min­ki­joen poh­jois­puo­lel­la, aika lail­la sii­nä sil­lan kupees­sa.

Kun Hau­ki­pu­taan pal­ve­lu­toi­min­not ovat alka­neet kes­kit­tyä yhä enem­män joen ete­lä­puo­len kes­kuk­seen, oli myös Ran­ta­poh­jan aika miet­tiä muut­toa lähem­mäs aluet­ta, jos­sa ihmi­set ja toi­min­ta ovat.

Pysym­me toki Hau­ki­pu­taal­la, mut­ta toi­min­tam­me siir­tyy näil­lä näky­min hei­nä­kuun alus­sa osoit­tee­seen Revon­tie 2 Viras­to­ta­lok­si­kin kut­sut­tuun raken­nuk­seen. Siel­lä toi­mis­tom­me tulee sijait­se­maan toi­ses­sa ker­rok­ses­sa. His­sil­lä sin­ne pää­see asioi­maan hel­pos­ti. Por­tai­ta­kin saa käyt­tää.

Ran­ta­poh­jan nykyi­sel­le pai­kal­le on myös ole­mas­sa jo suun­ni­tel­mia. Mah­dol­li­sen kaa­va­muu­tok­sen jäl­keen ton­til­le voi­si nous­ta asun­to­ja ja samaan yhtey­teen ehkä joi­tain lii­ke­ti­lo­ja­kin. Nykyi­sen raken­nuk­sen pur­kuun ei toki olla heti ryh­ty­mäs­sä, vaan se voi­si men­nä vaik­ka vuo­kral­le sopi­val­le toi­mi­jal­le.

Kulu­van suven kesä­ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään Ran­ta­poh­jan alu­eel­la kiih­ty­vään tah­tiin ja osas­sa niis­tä leh­ti on muka­na myös omal­la osas­tol­laan. Lisäk­si olem­me kut­su­neet stand up-koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­sen vie­raak­sem­me tapah­tu­miin.

Kesäi­se­nä kii­tok­se­na ja 50 toi­min­ta­vuot­ta juh­lis­taak­sem­me jaam­me osas­tol­lam­me tilaa­jil­lem­me ja luki­joil­lem­me muka­via asia­kas­lah­jo­ja. Juh­la­vuo­den ilmai­ses­sa arvon­nas­sa on luvas­sa taval­lis­ta parem­pia pal­kin­to­ja. Kan­nat­taa siis seu­ra­ta tapah­tu­mail­moit­te­lua ja tul­la käy­mään myös Ran­ta­poh­jan osas­tol­la. Ter­ve­tu­loa!