Ran­ta­poh­ja luet­ta­vis­sa pos­ti­la­kon aika­na digi­taa­li­ses­ti, pai­net­tu leh­ti tilaa­jien saa­ta­vil­la jake­lu­pis­teis­sä, Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon tilaa­jien leh­det jae­taan nor­maa­lis­ti

Rantapohjan taitto oli käynnissä maanantaina aamupäivällä.

Pos­tin työ­rii­ta vai­keut­taa mer­kit­tä­väs­ti myös pai­ne­tun Ran­ta­poh­jan jake­lua tule­vi­na viik­koi­na. Hau­ki­pu­taan alu­een sekä Kel­lon jake­lu kotei­hin pys­ty­tään jär­jes­tä­mään jopa parem­min kuin aiem­min, mut­ta mer­kit­tä­väs­sä osas­sa muu­ta leh­tem­me levik­kia­luet­ta ovat käy­tös­sä poik­keus­jär­jes­te­lyt.

Pai­net­tu leh­ti tilaa­jien saa­ta­vil­la jake­lu­pis­teis­sä, Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon tilaa­jien leh­det jae­taan nor­maa­lis­ti

Ran­ta­poh­jan teki­jät tuot­ta­vat leh­den nor­maa­lis­ti ja se pai­ne­taan sekä toi­mi­te­taan taval­li­seen tapaan myös Pos­tin kul­je­tet­ta­vak­si, mut­ta lakos­ta joh­tuen luul­ta­vas­ti vain pie­ni osa leh­dis­tä pää­tyy Pos­tin jake­lun pii­ris­sä ole­vil­le tilaa­jil­le leh­den ilmes­ty­mis­päi­vä­nä. Pos­ti jakaa jaka­mat­ta jää­neet leh­det lakon jäl­keen.

Poik­keuk­sel­li­sen tilan­teen takia olem­me kui­ten­kin jär­jes­tä­neet eri­tyi­sen leh­tien jake­lun tilaa­jil­le tiet­tyi­hin levik­kia­lu­eem­me yri­tyk­siin. Leh­tiä tuo­daan näi­hin jake­lu­paik­koi­hin leh­den tilaa­jia var­ten siten, että ne ovat saa­ta­vil­la vii­meis­tään klo 18 aikaan leh­den ilmes­ty­mis­päi­vä­nä. Jois­sain pai­koin leh­det ovat saa­ta­vil­la mah­dol­li­ses­ti jo aiem­min.

Kii­täm­me jo täs­sä vai­hees­sa yhteis­työ­hön sitou­tu­nei­ta yri­tyk­siä. Samoin kii­täm­me tilaa­jiam­me sii­tä, että he ymmär­tä­vät poik­keuk­sel­li­sen tilan­teen vaa­ti­mat jär­jes­te­lyt.

Lisäk­si Ran­ta­poh­ja on luet­ta­vis­sa myös digi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa osoit­tees­sa www.rantapohja.fi. Siel­tä löy­ty­vät Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti sekä leh­den verk­ko­ver­sio. Näit­ten molem­pien sisäl­tö on juu­ri sama kuin leh­den pai­ne­tus­sa ver­sios­sa.

Pai­net­tu Ran­ta­poh­ja on tilaa­jien saa­ta­vil­la leh­den ilmes­ty­mis­päi­vi­nä seu­raa­vis­ta jake­lu­pai­kois­ta vii­meis­tään klo 18:

II: R-kios­ki

KUIVANIEMI: Nelos­park­ki

YLI-II: Kai­sun Kah­vi­la

YLIKIIMINKI: Seon kah­vi­la

KIIMINKI: K-Super­mar­ket Ate­ria

JÄÄLI: K-Super­mar­ket Jää­li

Lisäk­si Ran­ta­poh­ja on tilaa­jien saa­ta­vil­la leh­den Hau­ki­pu­taan kont­to­ris­sa osoit­tees­sa Revon­tie 2, II ker­ros leh­den ilmes­ty­mis­päi­vä­nä klo 12–16.

Pahoit­te­lem­me meis­tä riip­pu­mat­to­mia häi­riöi­tä pai­ne­tun leh­den jake­lus­sa.