Raa­sa­kan uudis­tuk­sel­la tavoi­tel­laan lisää käyt­tö­var­muut­ta, veden­pin­nan kor­keus vaih­te­lee remon­tin aika­na

Pohjolan Voima omistaa esimerkiksi Raasakan voimalaitoksen Iijoessa.

Iijoen Raa­sa­kan vesi­voi­ma­lai­tok­sen säh­kö- ja auto­maa­tio­jär­jes­tel­mät uusi­taan lop­pu­ke­sän ja syk­syn aika­na. Moder­ni­soin­ti lisää Poh­jo­lan Voi­man mukaan voi­ma­lai­tok­sen käyt­tö­var­muut­ta ja tehos­taa koti­mai­sen sää­tö­voi­man tuo­tan­to­mah­dol­li­suuk­sia.

Poh­jo­lan Voi­man vesi­voi­mayh­tiö PVO-Vesi­voi­ma on aloit­ta­nut Raa­sa­kan voi­ma­lai­tok­sen 1970-luvun alus­ta peräi­sin ole­vien alku­pe­räis­ten säh­kö- ja auto­maa­tio­jär­jes­tel­mien moder­ni­soin­nin. Työt val­mis­tu­vat vuo­den 2018 lop­puun men­nes­sä.
– Voi­ma­lai­tok­sel­la on teh­ty lop­pu­ke­vään ja alku­ke­sän aika­na val­mis­ta­via töi­tä. Käyt­töi­kän­sä pää­hän tul­lei­den säh­kö- ja auto­maa­tio­jär­jes­tel­mien kor­vaa­mi­nen uusil­la moder­neil­la lait­teis­toil­la alkaa hei­nä­kuun lopus­sa. Työt kol­mel­la koneis­tol­la ete­ne­vät yksi kone ker­ral­laan 7–8 vii­kon jak­sois­sa. Uudis­tus­työt saa­daan val­miik­si vuo­den lop­puun men­nes­sä, ker­too PVO-Vesi­voi­man kehi­tys­pääl­lik­kö Juha Käh­kö­lä.
Uusien jär­jes­tel­mien myö­tä kun­non­val­von­ta, jär­jes­tel­mien huol­let­ta­vuus ja varao­sien saan­ti hel­pot­tu­vat.

– Uudet säh­kö- ja auto­maa­tio­jär­jes­tel­mät ovat moder­nia tek­niik­kaa. Ne tuo­vat entis­tä tar­kem­paa tie­toa jär­jes­tel­mien kun­nos­ta ja mah­dol­li­suu­den huol­taa lait­teis­to­ja myös etä­nä ja siten paran­taa lai­tok­sen käyt­tö­var­muut­ta. Se lisää edel­leen mah­dol­li­suuk­sia käyt­tää voi­ma­lai­tos­ta oikea-aikai­seen uusiu­tu­van ja koti­mai­sen sää­tö­voi­man tuo­tan­toon, Juha Käh­kö­lä kuvaa.

Moder­ni­soin­ti käsit­tää voi­ma­lai­tok­sen säh­kö- ja auto­maa­tio­jär­jes­tel­mien uusin­nan. Pro­jek­tin yhtey­des­sä huol­le­taan voi­ma­lai­tok­sen tur­bii­nit ja gene­raat­to­rit. Uudet säh­kö- ja auto­maa­tio­jär­jes­tel­mät toi­mit­taa ABB. Uudis­tuk­sen säh­kö­asen­nuk­sis­ta vas­taa Pai­kal­lis-Säh­kö Oy.

Inves­toin­ti on osa Poh­jo­lan Voi­man vesi­voi­ma­lai­tos­ten sys­te­maat­tis­ta perus­kun­nos­tus­oh­jel­maa. Kemi­joen Iso­haa­ran voi­ma­lai­tok­sen säh­kö­au­to­maa­tion uudis­tus val­mis­tui tou­ko­kuus­sa 2017 ja Koke­mäen­joel­la perus­kun­nos­tet­tiin vuo­si­na 2014–2015 Melon vesi­voi­ma­lai­tok­sen koneet. Iijoel­la saa­tiin aiem­min val­miik­si nel­jän voi­ma­lai­tok­sen mit­ta­va perus­pa­ran­nus­oh­jel­ma vuon­na 2013.

Moder­ni­soin­ti­töis­tä aiheu­tuu Raa­sa­kan voi­ma­lai­tok­sen käyt­töön kes­key­tyk­siä hei­nä­kuun lopus­sa vii­kol­la 31 sekä elo­kuus­sa vii­kol­la 34. Muu­tos­töi­den mah­dol­lis­ta­mi­sek­si Raa­sa­kan voi­ma­lai­tok­sen veden­pin­nat vaih­te­le­vat kes­key­tys­ten yhtey­des­sä lupaeh­to­jen mää­rää­mis­sä mak­si­mi­ra­jois­sa ja vet­tä jou­du­taan mah­dol­li­ses­ti myös ohi­juok­sut­ta­maan.