Raa­sa­kan säh­kö­ase­man uudis­tus näkyy Iis­sä

Säh­kön­siir­ros­ta Suo­men kan­ta­ver­kos­sa vas­taa­va Fingrid Oyj uusii Iis­sä sijait­se­van Raa­sa­kan säh­kö­ase­man. Uudis­tus lisää alu­een säh­kön­siir­ron luo­tet­ta­vuut­ta ja kan­ta­ver­kon säh­kön­siir­to­ky­kyä. Fingri­din han­ke ja PVO-Vesi­voi­man voi­ma­lai­tok­sen uudis­tus­työt näky­vät lisään­ty­vä­nä lii­ken­tee­nä Iin Virk­ku­lan­tiel­lä sekä mah­dol­li­si­na muu­tok­si­na Iijoen veden­pin­nas­sa.

Raa­sa­kan säh­kö­ase­ma on otet­tu käyt­töön vuon­na 1970, jol­loin sen alku­pe­räi­nen teh­tä­vä oli liit­tää kan­ta­verk­koon Poh­jo­lan Voi­man Raa­sa­kan vesi­voi­ma­lai­tok­sen tuot­ta­ma säh­kö ja mah­dol­lis­taa säh­kön­siir­to Kemin ja Oulun välil­lä.
Tuu­li­voi­man raken­ta­mi­sen myö­tä ase­man ympä­ris­tös­sä on tapah­tu­nut vii­me vuo­si­na mer­kit­tä­viä muu­tok­sia, ja nyky­ään ase­ma pal­ve­lee myös Perä­me­ren­kaa­rel­le raken­net­tu­jen tuu­li­voi­ma­loi­den tuot­ta­man säh­kön siir­tä­mi­ses­sä eteen­päin.

Uudis­ta­mi­nen lisää luo­tet­ta­vuut­ta

Kan­ta­ver­kon raken­ta­mi­sen tavoit­tee­na on säh­kön­siir­ron luo­tet­ta­vuus, tur­val­li­suus ja kus­tan­nus­te­hok­kuus. Raa­sa­kan säh­kö­ase­man nykyi­set lait­teet ja raken­teet ovat ikään­ty­neet ja siir­to­ky­vyl­tään ali­mit­tai­set. Täs­tä syys­tä Fingrid raken­taa nykyi­sen ase­man pai­kal­le koko­naan uuden ase­man.

Kus­tan­nuk­sil­taan noin kol­men mil­joo­nan euron han­ke kat­taa van­han kyt­kin­lai­tok­sen pur­ka­mi­sen ja uuden kol­men kat­kai­si­ja­ken­tän 110 kV kyt­kin­lai­tok­sen raken­ta­mi­sen. Uusi kyt­kin­lai­tos raken­ne­taan kak­sois­kat­kai­si­ja­jär­jes­tel­mä­nä, joka on tek­ni­se­nä rat­kai­su­na luo­tet­ta­va ja kus­tan­nus­te­ho­kas.
Ase­man raken­nus­työt ovat alka­neet kevääl­lä ja uusi ase­ma on koko­nai­suu­des­saan val­mis syk­syl­lä 2019. Ura­koit­si­ja­na hank­kees­sa toi­mii Empower PN Oy. Raken­nus­työt lisää­vät ras­kai­den ajo­neu­vo­jen lii­ken­net­tä eten­kin Iin Virk­ku­lan­tiel­lä.

Voi­ma­lai­tok­sel­la käyt­tö­kat­kok­sia

Fingrid tekee hank­kee­seen liit­tyen tila­päi­siä kyt­ken­tä­jär­jes­te­ly­jä, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat PVO-Vesi­voi­ma Oy:n Raa­sa­kan voi­ma­lai­tok­sen säh­kön­tuo­tan­non kan­ta­verk­koon myös raken­ta­mi­sen aika­na. Kyt­ken­tä­jär­jes­te­lyt ja nii­den muu­tos­työt aiheut­ta­vat käyt­tö­kes­key­tyk­siä Raa­sa­kan voi­ma­lai­tok­sel­le sekä alu­eel­li­seen 110 kV kan­ta­verk­koon hei­nä­kuus­sa viik­ko­jen 27 ja 28 aika­na sekä raken­ta­mi­sen lop­pu­vai­hees­sa syk­syl­lä 2019

PVO-Vesi­voi­ma uudis­taa Raa­sa­kan vesi­voi­ma­lai­tok­sen säh­kö- ja auto­maa­tio­jär­jes­tel­mät lop­pu­vuo­den 2018 aika­na. Moder­ni­soin­ti­töis­tä aiheu­tuu voi­ma­lai­tok­sen käyt­töön kes­key­tyk­siä hei­nä­kuun lopus­sa vii­kol­la 31 sekä elo­kuus­sa vii­kol­la 34.
Muu­tos­töi­den mah­dol­lis­ta­mi­sek­si Raa­sa­kan voi­ma­lai­tok­sen veden­pin­nat vaih­te­le­vat kes­key­tys­ten yhtey­des­sä lupaeh­to­jen mää­rää­mis­sä mak­si­mi­ra­jois­sa ja vet­tä jou­du­taan mah­dol­li­ses­ti myös ohi­juok­sut­ta­maan.