Raa­sa­kan kala­tien raken­nus­suun­nit­te­lu val­mis

Valokuvasovite Raasakan kalatiestä.

Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­don kala­tiel­le on laa­dit­tu raken­nus­suun­ni­tel­ma. Raken­nus­suun­ni­tel­man poh­jal­ta voi­daan pyy­tää urak­ka­tar­jouk­set kala­tien raken­ta­mi­ses­ta. Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­to sijait­see noin kah­dek­san kilo­met­rin pääs­sä Iijoen suul­ta.

Raken­nus­suun­nit­te­lu käyn­nis­tyi syk­syl­lä 2017 mit­tauk­sil­la ja poh­ja­tut­ki­muk­sil­la, joi­ta seu­ra­si yleis­suun­ni­tel­man päi­vi­tys. Tämän jäl­keen aloi­tet­tiin tar­kem­pi suun­nit­te­lu beto­ni­ra­ken­tei­den, luuk­ku­jen, pump­pu­jen ja mui­den lait­tei­den sekä maa­ra­ken­nus­töi­den osal­ta.

Suun­nit­te­lu­ko­ko­nai­suu­teen kuu­lui myös hydrau­li­nen mitoi­tus, mää­rä­luet­te­lon ja kus­tan­nusar­vion laa­din­ta, raken­ne­las­kel­mat, rau­doi­tus­suun­ni­tel­ma, teräs­ra­ken­tei­den raken­ne­suun­nit­te­lu sekä mal­lin­nus.

– Koko­nai­suu­te­na suun­nit­te­lu oli mit­ta­va ja raken­ne­tek­ni­ses­ti vaa­ti­va teh­tä­vä. Suun­nit­te­lus­sa tuli huo­mioi­da lisäk­si kol­me kala­tien ylit­tä­vää sil­ta­koh­det­ta ja eri­tyi­ses­ti kala­tien ala- ja ylä­al­taat vaa­ti­vat tark­kaa suun­nit­te­lu­työ­tä, ker­too raken­ne­suun­nit­te­lun pro­jek­ti­pääl­lik­kö Kari Kuuse­la Pon­via Oy:stä.

Raken­nus­suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­tiin Iijoen otva -hank­kees­sa aiem­min laa­dit­tu äly­ka­la­tie­suun­nit­te­lu. Kala­ties­sä hyö­dyn­ne­tään nyky­tek­no­lo­gian mah­dol­lis­ta­mia uusia seu­ran­ta- ja auto­maa­tio­rat­kai­su­ja. Kala­tie­hen suun­ni­tel­tiin perus­ra­ken­tei­den lisäk­si mm. seu­ran­taik­ku­na ja kalo­jen kiin­niot­to­lai­te.

Raken­nus­suun­nit­te­lun rahoi­tuk­ses­ta vas­ta­si­vat Otva-hank­keen ohel­la Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus sekä Iijoen vael­lus­ka­la­kär­ki­han­ke. Raken­nus­suun­nit­te­lun laa­ti osto­pal­ve­lu­na Maveplan Oy. Ali­kon­sult­ti­na toi­mi mm. Pon­via Oy. Suun­nit­te­lua seu­ra­si eril­li­nen ohjaus­ryh­mä. Kala­tien vesi­lu­pa­ha­ke­mus on käsit­te­lys­sä Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tos­sa.

Iijoen otva on kol­me vuot­ta kes­tä­vä EU-rahoit­tei­nen han­ke. Hank­keen pää­ta­voit­teet ovat vesis­tö­vi­sion laa­din­ta sekä vael­lus­ka­la­kan­to­jen palaut­ta­mi­sen ja mui­den joen arvoa nos­ta­vien toi­men­pi­tei­den edis­tä­mi­nen. Han­ket­ta hal­lin­noi Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to. Otva-han­ke päät­tyy 14.10.2018.