Mie­li­pi­de­kir­joi­tus: Pyö­rä­tei­den luo­ka­ton kun­to huo­let­taa

Mielipidekirjoituksessa kysytään, miten on mahdollista, että Martinniemen, Keiskan ja Haukiputaan keskustan alueen pyörätiet voivat vuodesta toiseen jäädä ilman kunnostamista. Kuinka vaarallista on liikkua tällaisilla pyöräteillä?

Pyö­räi­len ja lenk­kei­len itse päi­vit­täin Hau­ki­pu­taal­la ja var­sin pal­jon ajan Keis­kas­ta Sii­ka­saa­ren kaut­ta koh­ti Oulua. Olem­me asu­neet Keis­kas­sa 24 vuot­ta ja koko sinä aika­na ei ole tämän alu­een pyö­rä­teil­le teh­ty kun­nol­li­sia remont­te­ja.

Tiet ovat suo­ras­taan vaa­ral­li­sia ja toi­saal­ta aivan huvit­ta­via kai­kes­sa kur­juu­des­saan. Pyö­rä­tiel­lä on mont­tua ja hal­kea­maa toi­sen­sa perään. Myös pui­den juu­ria on nous­sut kuprui­le­maan asfal­til­le.

Hir­vit­tää, miten lap­set pär­jää­vät kaa­tu­mat­ta rei­til­lä. Kou­lu­lai­set­han käyt­tä­vät pal­jon juu­ri täs­tä Kii­min­ki­joen ylit­tä­väl­tä sil­lal­ta kul­ke­vaa pyö­rä­tie­tä ja todel­la huo­no­kun­toi­set koh­dat sat­tu­vat Keis­kan ja kir­jas­ton ali­ku­lun väli­sel­le alu­eel­le. Var­sin­kin Kii­min­ki­joen ja ali­kul­ku­jen väli­sel­lä osuu­del­la on mones­ti aamui­sin kovaa ruuh­kaa, lap­set ja aikui­set pol­ke­vat kou­luun ja töi­hin. Meno on mel­ko vil­liä huo­nol­la tiel­lä.

Olen yrit­tä­nyt use­aan ker­taan saa­da vas­taus­ta sekä Oulun kau­pun­gil­ta että ELY-kes­kuk­sel­ta sii­hen, mik­si nämä pyö­rä­tiet jää­vät aina vain kun­nos­ta­mi­sen ulko­puo­lel­le. Olen saa­nut osak­se­ni ärty­mys­tä ja hymis­te­lyä. Onpa minuun suh­tau­dut­tu vähek­sy­väs­ti­kin ja tytöt­te­le­mäl­lä. Pit­kän puhe­lin­rum­ban päät­teek­si kun lopul­ta sain lan­gan pää­hän jon­kun, joka osa­si asi­aan jotain vas­ta­ta, hän tote­si, että vali­tuk­sia on tul­lut, mut­ta pää­tök­siä ei ole teh­ty ja rahat­kin ovat lop­pu.

Tuon soi­ton jäl­keen pyö­rä­tiel­le ilmes­ty huvit­ta­va val­koi­sel­la maa­lil­la maa­lat­tu kes­ki­vii­va. En ihan ymmär­rä sen tar­koi­tus­ta. Jos aja­tuk­se­na on, että eri suun­tiin kul­ke­vat kul­ke­vat vii­van eri puo­lil­la, niin miten se on mah­dol­lis­ta, kun toi­sel­la puo­lel­la vii­vaa on pelk­kää kuop­paa.

Haluai­sin vas­tauk­sen sii­hen, miten voi olla, että näin suu­ren taa­ja­man pyö­rä­teil­le ei löy­dy rahaa. Mitä, jos joku kaa­tuu, kuka kor­vaa? Miten enää voi­sin vai­kut­taa sii­hen, että tämä huo­no tilan­ne tuli­si tie­toon niil­le, jot­ka pyö­rä­tei­den kun­nos­ta täl­lä alu­eel­la päät­tä­vät?

Sari Han­nuk­se­la
Keis­ka, Hau­ki­pu­das