Pyö­rä­lii­ken­teen vii­toi­tus- ja opas­tus­jär­jes­tel­mä uudis­tuu Oulus­sa etua­jas­sa

Uudenlaisia pyöräteiden opastustauluja on asennettu jo ainakin Haukiputaalle. Kuva: AULI HAAPALA

Oulun seu­dul­la ote­taan käyt­töön jo ennak­koon uuden tie­lii­ken­ne­lain mukai­nen pyö­räi­lyn opas­tus­jär­jes­tel­mä. Uusi laki astuu voi­maan vas­ta ensi kesä­nä, mut­ta Oulun seu­dul­la uusien opas­tei­den asen­ta­mi­nen on jo aloi­tet­tu Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön myön­tä­mäl­lä kokei­lu­lu­val­la.

Opas­tus­jär­jes­tel­mä koos­tuu auto­lii­ken­tees­tä tutuis­ta suun­nis­tus- ja etäi­syys­tau­luis­ta sekä perin­tei­sis­tä viit­tao­pas­teis­ta.

Pyö­räi­lyn suun­nis­tus­tau­lut asen­ne­taan 30–50 met­riä ennen ris­teys­tä ilmot­ta­maan, mihin seu­raa­vas­ta ris­teyk­ses­tä pää­see. Suun­nis­tus­tau­lus­sa on pai­kan­ni­men lisäk­si kilo­met­ri­mää­rät, nuo­li­ku­vioi­ta sekä uusia tun­nuk­sia, kuten kes­kus­taa ilmai­se­va ympy­rän mal­li­nen tun­nus.

Viit­tao­pas­tei­den sym­bo­leis­ta osa muut­tuu eri­lai­sik­si. Jat­kos­sa viit­tao­pas­teet lisäk­si asen­ne­taan aina kah­del­la pyl­vääl­lä, jol­loin nii­den vään­ty­mis­tä vää­rään suun­taan voi­daan vähen­tää.

Etäi­syys­tau­lu­ja asen­ne­taan pyö­rä­väy­lien lin­jao­suuk­sil­le, joi­den lähet­ty­vil­lä ole suun­nis­tus­tau­lu­ja.

Opas­te­han­ke toteu­te­taan seu­dun kun­tien, Oulun kau­pun­gin ja Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen yhteis­työ­nä. Opas­tei­den asen­nuk­set kes­tä­vät mar­ras­kuu­hun asti.