Pudas­jär­ve­läi­set ryös­tö­ret­kel­lä Yli-Iis­sä

Kilpasarjan Mestarijoukkue Tötterö 2018 Takarivissä vasemmalta Eetu Tuomaala, Elias Karhumaa, Mikko Luokkanen, Juho Koivukangas Eturivissä vasemmalta Jaakko Tuohimaa, Sami Vengasaho, Sakke Luokkanen, Matias Turpeinen (mv), Lauri Tuomaala, Heikki Vengasaho ja Joona Vänttilä.

Aap­po Räi­hä

Pudas­jär­ve­läi­set jouk­ku­eet voit­ti­vat molem­mat sar­jat Yli-Iin kau­ka­lo­pal­lo­puu­laa­kis­sa ja ryös­ti­vät pys­tit koti­ky­län jouk­kueil­ta mukaan­sa. Lau­an­tai­na har­ras­te­sar­jan mes­ta­ruut­ta juh­li Työ­ukot ja sun­nun­tai­na oli Töt­te­rön vuo­ro vie­dä poi­ka muka­naan Pudas­jär­vel­le.

Sää­olo­suh­teet oli­vat otol­li­set

Puu­laa­ki­sää oli muu­ta­man vuo­den tauon jäl­keen suo­ras­taan lois­ta­va. Rap­sak­ka pak­ka­nen ei tun­tu­nut pelaa­jia hidas­ta­van ja kent­tä­mes­ta­rit piti­vät Juha Päk­ki­län joh­ta­ma­na jään kun­nos­sa molem­pi­na päi­vi­nä. Oulun ero­tuo­ma­ri­ker­hon ammat­ti­tuo­ma­rit Rein ja Rin­ne esit­ti­vät ken­täl­lä isän­nän ottei­ta ja puu­laa­ki­hen­ki oli molem­pi­na päi­vi­nä hui­kea! Tur­ha mus­sut­ta­mi­nen jäi pois ja peliin kes­ki­tyt­tiin täy­sil­lä. Selos­tus­osas­to ei jät­tä­nyt ylei­söä tänä­kään vuon­na kyl­mäk­si Timo Mäke­län nau­rat­taes­sa kat­so­jia humo­ris­ti­sel­la selos­tuk­sel­laan. Yli-Iin kou­lu­lais­ten 9. luo­kan Buf­fet­ti ja mak­ka­ra­ko­ta pal­ve­li näl­käi­siä pelaa­jia ja ylei­söä molem­pi­na päi­vi­nä aamus­ta iltaan saak­ka. Hie­noa vapaa­eh­tois­toi­min­taa näh­tiin, kun mak­ka­ra­ko­dal­la toi­min­taa joh­ti aamus­ta iltaan Jääs­ke­läi­sen Mik­ko sekä kios­ki­toi­min­nas­sa oppi­lai­ta aut­toi­vat opet­ta­jat Veik­ko Räi­hä ja kios­ki­toi­min­nan vas­tuu­hen­ki­löä Sari Pah­ka­laa tuu­ran­nut Päi­vi Yli­siu­rua.

Ava­jais­se­re­mo­nia toi suu­ren urhei­lu­juh­lan tun­tua

Lau­an­tain ava­jais­se­re­mo­nias­sa Yli-Iin kou­lun enti­nen reh­to­ri Aar­ne Mäke­lä piti hie­non pu-heen, joka on kuun­nel­ta­vis­sa Face­boo­kis­sa jär­jes­tä­jän ”sei­näl­tä”. Yli-Iin lau­lun tul­kit­si Team Pah­ka­lan pelaa­ja Jere­mias Räi­hä. Tämän jäl­keen Mäke­lä pudot­ti avaus­pal­lon ja pelit jat­kui­vat len­nok­kai­na. Har­ras­te­sar­jan van­him­man pelaa­jan pal­kin­not sai­vat 58 -vuo­tias PaHIn Pau­li Kerä­nen ja 50 -vuot­ta täyt­tä­vä Jus­si Nie­me­lä. Mie­het näyt­ti­vät ken­täl­lä, että koke­mus on valt­tia ja puo­lus­ti­vat esi­mer­kil­li­ses­ti omaa maa­lin­edus­taan­sa. Kil­pa­sar­jan van­him­pa­na peli­mie­he­nä pal­kit­tiin Yli-Ii King­sin 43 -vuot­ta täyt­tä­vä Jan­ne Mäke­lä. Per­heen pie­nim­piä viih­dyt­ti lau­an­tai­na pai­kal­le saa­pu­nut Lily -poni, jon­ka sel­kään kipusi päi­vän aika­na noin 40 pie­no­kais­ta.

Tur­naus pyö­räh­ti käyn­tiin har­ras­te­sar­jal­la

Lau­an­tai­na pelat­tiin har­ras­te­sar­jas­sa tiuk­ko­ja mat­se­ja ja maa­li­vah­ti­pe­li oli jokai­ses­sa jouk­ku­ees­sa mal­li­kas­ta. Aamu­loh­kon voit­ta­jak­si sei­la­si tulo­kas­jouk­kue Team Remix, jon­ka jouk-kue­hen­keä oli ilo kat­sel­la päi­vän aika­na. Toi­sek­si sijoit­tui tai­ta­vaa peliä pelan­nut Caps Hau­ki­pu­taal­ta ja kol­man­nek­si itsen­sä kam­pe­si kui­lun par­taal­ta Työ­ukot. Lau­lu­kuo­ro­paik­ka auke­si Kuja­Jus­seil­le, jon­ka peli oli läpi tur­nauk­sen mal­li­kas­ta ja ylei­sö­viih­dyt­tä­vää, tun­tui vain, että For­tu­na kään­si täl­lä ker­taa isoa ahte­ri­aan Kuja­Jus­seil­le. Jouk­kue hävi­si vain yhden pelin, mut­ta pien­ten mar­gi­naa­lien tur­nauk­ses­sa voi­tol­la ja kah­del­la tasa­pe­lil­lä ei jat­ko­paik­kaa heru­nut. Aamu­loh­kon Jum­bok­si jäi Team Pah­ka­la, joka ei mei­nan­nut saa­da uusis­ta vah­vis­tuk­sis­taan huo­li­mat­ta konet­ta käyn­tiin oikein mil­lään. Vii­mei­ses­sä pelis­sä Pah­ka­lan kone alkoi jo hie­man läm­me­tä, mut­ta pelit lop­pui­vat pahim­mil­leen kes­ken. Ilta­päi­vä­loh­kon voit­ta­jak­si ete­ni näyt­tä­väl­lä pelil­lä iiläi­set Kar­va­ka­mut, joka ei anta­nut vas­tus­ta­jil­leen juu­ri­kaan mah­dol­li­suuk-sia. Toi­sek­si sijoit­tui iiläi­nen ennak­ko­suo­sik­ki Reyk­ja­vik ja loh­kon kol­man­nek­si pur­jeh­ti Pa-HI. Juice´s Petsho­pin peli ei läh­te­nyt rul­laa­maan oikeal­le jen­gal­le ja lop­pu­tu­lok­se­na oli lau­lu­kuo­ro.

Har­ras­te­sar­jan Mes­ta­ri­jouk­kue Työ­ukot 2018 Taka­ri­vis­sä vasem­mal­ta Ant­ti Ven­ga­sa­ho, Jari Riek­ki ja Juha­pek­ka Hil­tu­la. Etu­ri­vis­sä vasem­mal­ta Mar­kus Riek­ki, Miik­ka Tuo­hi­maa, Mik­ko Luok­ka­nen, Mik­ko Hil­tu­la, Johan­nes Ervas­ti, Las­se Pik­kua­ho, Lau­ri Tuo­maa­la ja kap­tee­ni Jaak­ko Hil­tu­la, jon­ka edes­sä maa­li­vah­ti Ant­ti-Jus­si Lau­hi­ka­ri.

 

Har­ras­te­sar­jan par­haat jouk­ku­eet ovat lähel­lä kil­pa­sar­ja­ta­soa

Har­ras­te­sar­jan prons­si­pe­liin pää­tyi­vät lopul­ta tiuk­ko­jen välie­rä­tap­pioi­den myö­tä Team Remix ja Caps. Prons­si­pe­lis­sä Team Remix oli näl­käi­sem­pi ja maa­li­vah­ti Jas­ka Räi­hän lois­ta­vat otteet vesit­ti­vät totaa­li­ses­ti Cap­sin poi­kien yri­tyk­set. Lop­pu­tu­lok­se­na puh­das 4 -0 voit­to Team Remixil­le. Har­ras­te­sar­jan Finaa­lis­sa näh­tiin vii­me vuo­den tapaan Kar­va­ka­mut ja edel­lis­vuon­na kil­pa­sar­jas­ta pudon­nut Työ­ukot. Peli alkoi spek­taak­ke­li­mai­ses­ti, kun Työ­ukot sekoi­li­vat pal­lon avaus­mi­nuu­til­la omaan pöm­pe­liin. Työ­ukot eivät kui­ten­kaan täs­tä hät­käh­tä­neet, vaan lisä­si­vät kier­rok­sia ja meni­vät jo 4–2 joh­toon hie­noil­la osu­mil­la. Kar­va­ka­muil­le tar­joil­tiin kaven­nus­mah­dol­li­suut­ta, kun Työ­ukot alkoi­vat jää­hyi­le­mään. Kar­va­ka­mu­jen yli­voi­ma oli kui­ten­kin teho­ton­ta. Välit­tö­mäs­ti yli­voi­man jäl­keen jouk­kue onnis­tui kui­ten­kin kaven­ta­maan tilan­teek­si 3–4. Lopun kovas­ta pai­nos­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta Työ­ukot kes­ti­vät Kar­va­ka­mu­jen ryn­nis­tyk­sen. Vii­mei­se­nä luk­ko­na toi­mi Har­ras­te­sar­jan par­haak­si valit­tu maa­li­vah­ti Ant­ti-Jus­si Lau­hi­ka­ri. Työ­ukot nouse­vat ensi vuo­del­le takai­sin Kil­pa­sar­jaan, joten visiit­ti har­ras­te­sar­jan puo­lel­la oli lyhyt, mut­ta menes­tyk­se­käs! Har­ras­te­sar­jan maa­li­tyk­ki oli kuu­del­la osu­mal­la Team Remixin Ant­ti Lie­des. Tur­nauk­sen paras syöt­te­li­jä oli Työ­uk­ko­jen Mik­ko Luok­ka­nen. Har­ras­te­sar­jan par­haa­na puo­lus­ta­ja­na pal­kit­tiin Kar­va­ka­mu­jen Elias Kar­hu­maa.

Kil­pa­sar­jas­sa jäl­leen erit­täin kova­ta­soi­nen tur­naus

Sun­nun­tai­na kil­pa­sar­jan aamu­loh­kon voit­ti puh­taal­la pelil­lä IKP:n täh­ti­si­ker­mä. IKP:n peli oli alus­ta asti todel­la näyt­tä­vää ja viil­tä­vän teho­kas­ta. Jouk­ku­ees­sa pela­si useam­pi 1-diva­ri­pe­laa­ja. Loh­kon kak­ko­sek­si tais­te­li edel­lis­vuo­den mes­ta­ri Yli-Ii Kings, jon­ka maa­li­tyk­ki Vel­lu Junt­ti iski aamu­loh­kos­sa perä­ti 6 maa­lia. Kol­man­nek­si sel­vi­si tulo­kas­jouk­kue Hc Osa­lo, jol­la oli pie­niä vai­keuk­sia tot­tua ulko­jää­hän ja uuteen lajiin. Aamu­loh­kos­ta Jum­bo­fi­naa­liin puto­si Poij­jat.

Menes­ty­mät­tö­myy­den pää­syy­nä lie­nee useat vakio­mies­ten pois­sao­lot juu­ri ennen tur­naus­ta. Ilta­päi­vä­loh­kon voit­ti vii­me vuo­den tapaan puh­taal­la pelil­lä X-TEAM. Kak­ko­sek­si sijoit­tui Töt­te­rö ja kol­man­nek­si pun­ner­si nousi­ja­jouk­kue Oilers­si, joten täl­tä vii­me vuo­den har­ras­te­sar­ja­po­ru­kal­ta näh­tiin suo­ras­taan ilmiö­mäi­nen suo­ri­tus! Jum­bo­fi­naa­liin puto­si jät­tiyl­lä­tyk­se­nä vuo­den 2015 mes­ta­ri Vent­tii­li.

Jum­bo­fi­naa­lis­sa Vent­tii­li ja Poij­jat kävi­vät tiu­kan tais­ton, jon­ka rat­kai­si­jak­si nousi tut­tu mies isois­sa työ­ruk­ka­sis­saan! Toni Vihe­lä kar­ka­si läpia­joon ja sijoit­ti rat­kai­se­van 2–1 osu­man Poi­kien maa­liin. Vent­tii­li siis säi­lyt­ti paik­kan­sa aurin­gos­sa ja Poi­kien koh­ta­lo­na oli läh­teä hake­maan vauh­tia Har­ras­te­sar­jan puo­lel­ta.

Puo­li­vä­lie­ris­sä kokeil­tiin maa­li­verk­ko­jen kes­tä­vyyt­tä

Ensim­mäi­ses­sä puo­li­vä­lie­ris­sä Töt­te­rön mie­het sai­vat flow-tilan pääl­le ja myl­lä­köi­vät usko­mat­to­mat 10–1 murs­ka­lu­ke­mat Hc Osa­loa vas­taan. Vas­taa­vaa pyö­ri­tys­tä ei ole näh­ty kil­pa­sar­jas­sa sit­ten vuo­den 2015 finaa­lin, joten hie­man huo­let­taa osa­si­ko­han kaik­ki Oulun­sa­lon pojat pelin jäl­keen kotiin­sa. Toi­ses­sa puo­li­vä­lie­ris­sä mitel­tiin Yli-Iin her­ruu­des­ta ja van­hat mes­ta­rit näyt­ti­vät nuo­rem­mil­le pelaa­jil­le kaa­pin pai­kan. Yli-Ii Kings voit­ti otte­lun luke­min 4–1, eikä anta­nut juu­ri min­kään­lais­ta mah­dol­li­suut­ta nousi­ja­jouk­kue Oilers­sil­le.

Välie­ris­sä mie­let­tö­män tiuk­kaa vään­töä

Ensim­mäi­ses­sä välie­räs­sä pelat­tiin tril­le­ri­mäi­nen otte­lu, jon­ka voit­ta­jak­si sel­vi­si IKP:n kovas-ta vyö­ry­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta Töt­te­rön poruk­ka luke­min 2–1. Tii­vis puo­lus­tus­pe­laa­mi­nen ja häi­käi­se­vä maa­li­vah­ti­pe­li sii­vit­ti­vät Töt­te­rön otte­lun voit­toon. Täs­tä paris­ta prons­si­mat­siin siis IKP:n täh­ti­si­ker­mä. Toi­ses­sa välie­räs­sä X-TEAM ja Yli-Ii Kings kävi­vät jän­nit­tä­vää vään­töä. Yli-Ii Kings hal­lit­si peliä, mut­ta X-TEAMIN maa­li­vah­ti Mat­ti Kave­rin ilmiö­mäi­nen tor­jun­ta­vi­re tyl­syt­ti Yli-Ii King­sin par­haan terän ja pal­loa ei saa­tu mil­lään maa­liin. Otte­lun rat­kai­su näh­tiin 10 minuut­tia ennen lop­pua, kun Siu­ruan kak­sois­vel­jet Tapio ja Tee­mu juo­ni­vat näyt-tävän ja yllä­tyk­sel­li­sen maa­lin. Tapio zip­pa­si pal­lon maa­lil­le ja Tee­mu ohja­si pal­lon ilmas­ta ohi höl­mis­ty­neen Räi­hän. X-TEAM lisä­si joh­to­aan vie­lä vii­si minuut­tia myö­hem­min, kun Illi­kai­nen unoh­tui maa­lil­le ja sijoit­ti pal­lon kyl­män­vii­leäs­ti ylä­nurk­kaan. Lop­pu­lu­vut 2–0 ja enti­nen mes­ta­ri Yli-Ii Kings sysät­tiin prons­si­pe­liin.

Mes­ta­ri­jouk­kue toi­sel­ta pla­nee­tal­ta

Prons­si­pe­lis­sä Yli-Ii King­sin poruk­ka ei ehti­nyt toi­pua kun­nol­la edel­li­ses­tä tap­pios­ta ja kyy­ti oli koh­ta­lai­sen kyl­mää. IKP:n läpi päi­vän jat­ku­nut len­no­kas peli­vi­re ja teho­kas vii­meis­te­ly toi­mi­vat, joten lop­pu­lu­ke­mat kir­jat­tiin perä­ti 4 — 0 IKP:lle. Teho­mie­hi­nä hää­ri­vät 1-diva­ri­mies Kel­ta­mä­ki ja Jun­tin Timp­pa. Finaa­lis­sa koh­ta­si­vat flow-tilas­sa vii­let­tä­vä Töt­te­rön poruk­ka ja X-TEAM. Otte­lu alkoi X-TEAMIN kan­nal­ta sok­ki­hoi­dol­la, kun Töt­te­rö kaa­sut­te­li ensim­mäi­sen vii­den minuu­tin aika­na 2 — 0 joh­toon, maa­lin­te­ki­jöi­nä Vänt­ti­lä ja Tuo­maa­la. Lisää lun­ta tupaan tuu­lah­te­li erän puo­li­vä­lin jäl­keen Töt­te­rön kara­tes­sa jo 4–0 joh­toon Luok­ka­sen ja Tuo­hi­maan maa­leil­la. Vii­mei­sen nau­lan X-TEAMIN ark­kuun vasa­roi ran­gais­tus­lau­kauk­ses­ta (finaa­lin par­haak­si pelaa­jak­si valit­tu) Töt­te­rön Jas­ka Tuo­hi­maa. Lopus­sa X-TEAM vie­lä sie­vis­te­li nume­roi­ta, mut­ta lop­pu­tu­los 6–1 todis­ti Töt­te­rön sel­keän parem­muu­den ja mes­ta­ruus­juh­lat oli­vat val­mii­na, vain tor­vi­soit­to­kun­ta puut­tui.

Töt­te­rön pojat pal­kin­to­roh­mui­na

Kil­pa­sar­jan Maa­li­tyk­ke­jä oli­vat Yli-Ii King­sin Vel­lu Junt­ti ja Töt­te­rön Jaak­ko Tuo­hi­maa, molem­mat vel­jet kihaut­ti­vat 8 osu­maa. Paras syöt­te­li­jä oli Töt­te­rön Joo­na Vänt­ti­lä nel­jäl­lä syöt­tö­pis­teel­lä. Tur­nauk­sen par­haak­si maa­li­vah­dik­si valit­tiin Töt­te­rön Matias Tur­pei­nen ja par-haak­si puo­lus­ta­jak­si Töt­te­rön Sami Ven­ga­sa­ho. Eri­tyis­kii­tos kent­tä­mes­ta­reil­le, tuo­ma­reil­le, toi­mit­si­joil­le ja spon­so­reil­le sekä kai­kil­le muil­le vapaa­eh­toi­sil­le. Toi­vot­ta­vas­ti taas ensi vuon­na pela­taan!