Poruk­ka kool­la: Ser­kuk­set tapa­si­vat

Maria ja Kustaa Karjalaisen jälkeläisiä tapasi ensimmäisessä serkustapaamisessa.

Mil­lai­nen poruk­ka oli kool­la, mis­sä ja mil­loin?
Simo­jo­ki­var­res­sa elä­nei­den Maria ja Kus­taa Kar­ja­lai­sen jäl­ke­läi­set, lap­sen­lap­set ja hei­dän jäl­ke­läi­sen­sä, päät­ti­vät tava­ta toi­sen­sa ensim­mäi­ses­sä serk­ku­ta­paa­mi­ses­sa suku­haa­ran koti­pai­kal­la. Mukaan huo­mat­tiin kut­sua myös kii­min­ki­läi­siä ja hau­ki­pu­taa­lai­sia pik­kuserk­ku­ja, joi­hin satut­tiin tör­mää­mään suun­nit­te­lu­vai­heen aika­na. Tapaa­mi­nen toteu­tui kesä­kuun vii­mei­se­nä lau­an­tai­na, piha­ta­pah­tu­ma­na vaih­te­le­vas­sa mut­ta sateet­to­mas­sa sääs­sä. Pai­kal­la oli 41 hen­keä.

Min­kä asian ympä­ril­lä kokoon­nuit­te?
Maria (o.s. Sal­me­la) ja Kus­taa Kar­ja­lai­nen asui­vat aikoi­naan Tak­ki­sel­la Hut­tu­ky­läs­sä. Kun vel­jes­ten Kus­taan ja Eelin per­heet kas­voi­vat, vel­jek­set arpoi­vat, kum­pi läh­ti­si ja kum­pi jäi­si. Kus­taa läh­ti sata vuot­ta sit­ten Simo­joel­le. Tuo taus­ta tar­koit­taa, että Oulun seu­dul­ta löy­tyy val­tai­sa jouk­ko pik­kuserk­ku­ja.

Mit­kä oli­vat tapah­tu­man­ne huip­pu­het­kiä?
Monia serk­ku­ja ei oltu näh­ty vuo­siin, eikä joi­ta­kin pik­kuserk­ku­ja kos­kaan, joten puheen­so­ri­naa asian ympä­ril­tä riit­ti. Erin­omai­ses­sa tal­koo­hen­ges­sä hoi­tu­neet jär­jes­te­lyt ja val­mis­tu­neet tar­joi­lut vah­vis­ti­vat kotoi­saa tun­nel­maa. Joki­ran­nas­sa saat­toi vie­lä mais­tel­la savusau­nan löy­ly­jä.

Mikä oli päi­vän puhee­nai­he?
Suvun nuo­rem­paa pol­vea edus­ta­nut Mar­ko Soi­ni oli ansiok­kaas­ti tut­ki­nut suku­haa­ro­ja jopa 1700-luvul­le asti. Var­maan­kin jokai­sen pai­kal­la olleen tie­dot suvus­ta lisään­tyi­vät ja innos­taa tutus­tu­maan suvun his­to­ri­aan vie­lä lisää.

Kuka toi­mi Ran­ta­poh­jan sil­mi­nä ja kor­vi­na?
Tert­tu Pel­to­nie­mi