Ook­ko nää kuul­lu: Pol­ku­pyö­riä Kui­va­nie­men kir­jas­tos­ta

Ran­ta­poh­jas­ta 30.8.1979: Ker­ran eräs van­ha mum­mo kat­se­li pel­lon lai­das­sa, kun leik­kuu­pui­mu­ri leik­ka­si ja pui vil­jaa. Aikan­sa mum­mo kat­se­li ja lopuk­si lausah­ti, että on ne ajat muut­tu­neet. Ennen vil­ja vie­tiin rii­heen pui­ta­vak­si ja nyt tuo­daan rii­hi pel­lol­le vil­jaa pui­maan. A.N. Yli-Olha­va

Ja sit­ten tähän päi­vään:

Kui­va­nie­men kir­jas­to on laa­jen­ta­nut lai­naus­va­li­koi­maan­sa. Kir­jas­tos­ta on nyt lai­nat­ta­vis­sa kak­si pol­ku­pyö­rää. Pyö­rä ja pyö­räi­ly­ky­pä­rä lai­na­taan kir­jas­to­kor­til­la. Lai­na-aika kak­si viik­koa.

45. Kii­min­ki­päi­vät

Kii­min­ki­päi­vät jär­jes­te­tään tule­va­na vii­kon­lop­pu­na 2.–3.8. jo 45 ker­ran. Esiin­ty­mis­la­val­la ja tapah­tu­ma-alu­eel­la on luvas­sa monen­lais­ta ohjel­maa ja mark­ki­na­mei­nin­kiä yömyö­häi­seen saak­ka.

Kii­min­ki­päi­vil­lä voi myy­dä, ostaa ja naut­tia ohjel­mas­ta. Kuva vii­me vuo­den Kii­min­ki­päi­vil­tä.

Kii­min­ki­päi­vät alkaa per­jan­tai­na kel­lo 14. Tapah­tu­man juon­taa Pau­la Paroll. Per­jan­tai­na kuul­laan muun muas­sa Kii­min­gin Har­mo­nik­ko­ja ja elä­ke­läis­ten esi­tyk­siä. Illal­la on Rap-työ­pa­ja nuo­ril­le räp­pä­ri Jokra­te­sin vetä­mä­nä. Luvas­sa on myös karao­kea ja myö­häi­sil­lan esiin­ty­jä­nä laval­le nousee Mis­ty Rocks.

Per­jan­tai-illan eri­koi­suu­te­na on heviom­pe­luseu­rat — käsi­töi­tä teh­dään hevi­musii­kin tah­tiin.

Lau­an­tai­na kel­lo 12 ter­veh­dyk­sen mark­ki­na­väel­le tuo kii­min­ki­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­pu. Poh­jois-Poh­jan­maan yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Jus­si Rii­ko­nen on muka­na kun jae­taan Vuo­den yrit­tä­jä -pal­kin­to kel­lo 12.30. Las­te­noh­jel­man jäl­keen kel­lo 14 laval­le nousee hau­ki­pu­taa­lai­nen koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­nen Ran­ta­poh­jan 50-vuo­tis­juh­lan mer­keis­sä. Ran­ta­poh­jal­la on mark­ki­noil­la myös oma koju, jon­ne mark­ki­na­vä­keä toi­vo­te­taan ter­ve­tul­leek­si pii­pah­ta­maan.

Kii­min­ki­päi­vien ohjel­ma ja tie­toa tapah­tu­mis­ta muu­al­la Kii­min­gis­sä löy­tyy osoit­tees­ta Kiiminkipäivät.fi.

Nyt on parem­pi suun­nis­taa

Hau­ki­pu­taan kes­kus­taan kevyen lii­ken­teen ali­ku­lun tun­tu­maan on asen­net­tu uusia opas­tei­ta pyö­rä­rei­teis­tä ja väli­mat­kois­ta.

Oulus­sa on kevyen lii­ken­teen väy­liä 544 kilo­met­riä. Tie­toa pyö­rä­teis­tä ja rei­teis­tä löy­tyy osoit­tees­ta: http://oulu.ouka.fi/tekninen/Pyoratieopas/

Uusia opas­te­kylt­te­jä on asen­net­tu pyö­räi­li­jöil­le Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan ali­ku­lun molem­min puo­lin.

Puis­to­pik­ni­kil­le toi­min­ta­puis­toon

Yksi Oulun kau­pun­gin Puis­to­pik­ni­keis­tä jär­jes­te­tään lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taan toi­min­ta­puis­tos­sa. Mak­su­ton pik­nik-tapah­tu­ma alkaa kel­lo 14, ja esiin­ty­mäs­sä ovat Forest Lake Band sekä Oulun Koi­ra­ker­hon tans­si­tii­mi.

Elä­ke­läi­sil­lä juh­la­vuo­si

Elä­ke­läi­set ry viet­tää 60-vuo­tis­juh­la­vuot­taan kai­kil­le avoi­min tapah­tu­min eri puo­lil­la Suo­mea. Oulus­sa elä­ke­läi­set ovat näky­väs­ti esil­lä ensi tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na 6.–7.8. Lapin, Kai­nuun ja Joki­laak­so­jen Alue­jär­jes­tö­jen yhtei­sen kesä­juh­lan mer­keis­sä.

Juh­la­ta­pah­tu­ma käyn­nis­tyy tiis­tai­na 6.8. kel­lo 10 Rotu­aa­ril­la, jos­sa poh­jois­ten aluei­den elä­ke­läi­set esit­te­le­vät toi­min­taan­sa.

Top­pi­lan Möl­jäl­lä on tar­jol­la juh­laoh­jel­maa molem­pi­na päi­vi­nä. 60-vuo­tis­ta­pah­tu­man pää­juh­la on siel­lä kes­ki­viik­ko­na 7.8.

Elä­ke­läi­set ry on perus­tet­tu vuon­na 1959, Suo­men ensim­mäi­se­nä val­ta­kun­nal­li­se­na elä­ke­läis­jär­jes­tö­nä. Kysees­sä on puo­luei­siin sitou­tu­ma­ton val­ta­kun­nal­li­nen

elä­ke­läis­jär­jes­tö. Se toi­mii elä­ke­läis­ten edun­val­vo­ja­na, sosi­aa­li­se­na yhteen­liit­ty­mä­nä ja eri­lai­sen kan­sa­lais­toi­min­nan foo­ru­mi­na.

Oulun MM-mita­lis­te­ja juh­li­taan

Oulun Ener­gia Aree­nal­la juh­li­taan huo­men­na per­jan­tai­na oulu­lai­sia maa­il­man­mes­ta­rei­ta Oulu All Stars -jouk­ku­een ja Kärp­pien Lii­ga-jouk­ku­een väli­sen hyvän­te­ke­väi­syy­sot­te­lun yhtey­des­sä.

Kau­pun­ki jakaa sti­pen­dit jää­kie­kon MM-kul­taa voit­ta­neil­le­Ja­ni Hakanpäälle,Atte Ohtamaalle,Sakari Man­ni­sel­le­ja­Vei­ni Veh­vi­läi­sel­le, MM-hope­aa voit­ta­neel­le jää­kiek­koi­li­jaI­sa Rahusel­le­se­kä cheer­lea­din­gin MM-kul­ta­jouk­ku­ees­sa kil­pail­leel­le­Tes­sa Ran­ta­lal­le. Kau­pun­ki huo­mioi mui­ta tänä vuon­na menes­ty­nei­tä urhei­li­joi­taan alku­vuo­des­ta 2020.

MM-mita­lis­tien pal­kit­se­mi­sen jäl­keen Oulu All Stars -jouk­kue pelaa hyvän­te­ke­väi­syy­sot­te­lun Kärp­pien Lii­ga-jouk­kuet­ta vas­taan. Jääl­lä näh­dään muun muass­a­Se­bas­tian Aho,Jesse Pul­ju­jär­vi, Sai­ja Tark­ki, Pek­ka Rin­ne ja Rei­jo Ruot­sa­lai­nen.

Oulun kau­pun­ki on osal­lis­tu­nut tapah­tu­man hyvän­te­ke­väi­syy­teen lah­joit­ta­mal­la tapah­tu­ma­lip­pu­ja kaik­kien Oulun hyvin­voin­ti­kes­kus­ten sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin, jois­ta työn­te­ki­jät ovat jaka­neet nii­tä per­heil­le. Kau­pun­ki on lah­joit­ta­nut myös pai­kal­lis­ten jää­kiek­ko­seu­ro­jen junio­riur­hei­li­joil­le lip­pu­ja tapah­tu­maan.

Hyvän­te­ke­väi­syy­sot­te­lun jär­jes­tää­Alum­nin Tuki­sää­tiön Oulu-rahas­to, ja tuo­tot ohja­taan las­ten ja nuor­ten jää­kiek­ko­har­ras­tuk­sen tuke­mi­seen.

Pää­sy­li­pun hin­ta tapah­tu­maan on 10 euroa, johon lisä­tään 1 euron suu­rui­nen toi­mi­tus­mak­su. Ovet avau­tu­vat ja nimi­kir­joi­tus­ten jako alkaa kel­lo 15. Kel­lo 7.30 on vuo­ros­sa MM-mita­lis­tien muis­ta­mi­nen ja hyvän­te­ke­väi­syy­sot­te­lu.