Polii­si val­voi mopoi­li­joi­ta Kii­min­gis­sä

Poliisi valvoi eilen mopoilijoita Kiimingissä. (arkistokuva)

Oulun polii­si­lai­tok­sen lii­ken­neyk­si­kön polii­si­par­tiot suo­rit­ti­vat Kii­min­gin alu­eel­la tehos­tet­tua mopo­val­von­taa tiis­tai­na 9.10.2018. Polii­sil­le on tul­lut usei­ta val­von­ta­pyyn­tö­jä alu­eel­ta. Val­von­nan koh­teek­si jou­tu­neis­ta mopois­ta kaik­ki kul­jet­ta­jat jou­tui­vat seu­raus­ten koh­teik­si. Vähäi­sim­mil­lään kul­jet­ta­ja sel­vi­si huo­mau­tuk­sel­la, mut­ta myös päi­vä­sak­ko­ja jou­dut­tiin kir­joit­ta­maan muu­ta­mal­le. Trak­to­ri­mön­ki­jöi­tä tar­kas­tet­tiin myös. Nii­den kul­jet­ta­vat sel­vi­si­vät ilman seu­raa­muk­sia.

Val­von­nas­sa tavat­tiin kak­si viri­tet­tyä mopoa, jois­ta toi­sel­le kul­jet­ta­jal­le kir­joi­tet­tiin sak­ko myös ajo-oikeu­det­ta ajos­ta. Molem­mat mopot mää­rät­tiin val­von­ta­kat­sas­tuk­seen. Toi­sen mopon etu­jar­run havait­tiin olleen teho­ton.

Tar­kas­te­tuis­sa mopois­sa todet­tiin rike­sa­kon arvoi­sia kun­to­puut­tei­ta sekä pie­nem­piä kun­to­puut­tei­ta, jois­ta kul­jet­ta­ja sel­vi­si huo­mau­tuk­sel­la.

Val­von­nan aika­na mitat­tiin nuo­rel­le hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­jal­le 89 km/h nopeus 50 km/h nopeus­ra­joi­tusa­lu­eel­la. Huo­mat­ta­vas­ta nopeu­den rik­ko­mi­ses­ta seu­rauk­se­na oli vaka­va piit­taa­mat­to­muus. Nopeu­den yli­tys tapah­tui ilta­päi­väl­lä alu­eel­la, jos­sa oli kou­lu­lai­sia liik­keel­lä ja he jou­tu­vat ylit­tä­mään tien suo­ja­tie­tä pit­kin.