Polii­si edis­ty­nyt Jää­lin sora­mont­tu­mur­han tut­kin­nas­sa — Havain­to­ja kai­va­taan edel­leen

Oulun polii­si on aikai­sem­min tie­dot­ta­nut tut­ki­van­sa mur­haa, jon­ka epäil­lään tapah­tu­neen 7.10.2018 Oulun koil­lis­puo­li­sel­la sora­mont­tua­lu­eel­la. Tapauk­seen liit­tyen Oulun kärä­jä­oi­keus on jou­lu­kuus­sa van­gin­nut nel­jä oulu­lais­ta mies­tä epäil­ty­nä osal­li­suu­des­ta mur­haan.

Polii­sin pää­tök­sel­lä yksi van­gi­tuis­ta on vapau­tet­tu vii­me vii­kol­la. Mies­tä epäil­tiin alun perin avun­an­nos­ta mur­haan. Esi­tut­kin­nan tämän het­ki­sen tilan perus­teel­la mies­tä ei enää epäil­lä osal­li­suu­des­ta hen­ki­ri­kok­seen. Vapau­te­tun osal­ta esi­tut­kin­taa jat­ke­taan vähäi­sem­pien riko­se­päi­ly­jen osal­ta, jot­ka ovat tul­leet esiin hen­ki­ri­kos­tut­kin­nan yhtey­des­sä.

Hen­ki­ri­kok­sen uhria ei ole löy­det­ty. Esi­tut­kin­nas­sa on kui­ten­kin saa­tu vah­vis­tus­ta sil­le, että uhri on kul­je­tet­tu Tui­ran kau­pun­gin­osas­ta Oulun koil­lis­puo­li­sel­le sora­mont­tua­lu­eel­le, jos­sa hänet on sur­mat­tu. Hen­ki­ri­kok­ses­ta epäil­lään edel­leen kol­mea mies­tä. Epäil­lyt ovat kiis­tä­neet tahal­li­sen hen­ki­ri­kok­sen, mut­ta kuu­lus­te­luis­sa on vah­vis­tu­nut, että kadon­neek­si alun perin ilmoi­tet­tu uhri on kuol­lut sora­mon­tuil­la. Polii­si ei tut­kin­nal­li­sis­ta syis­tä joh­tuen pal­jas­ta sur­ma­ta­paa tai tapah­tu­man yksi­tyis­koh­tia. Polii­sil­la on käsi­tys kuo­le­maan joh­ta­nei­den tapah­tu­mien motii­vis­ta.

Polii­si epäi­lee, että ruu­mis on siir­ret­ty tapah­tu­ma­pai­kal­ta toi­seen paik­kaan, jos­sa ruu­mis on kät­ket­ty. Ruu­miin löy­tä­mi­sek­si on teh­ty lukui­sia maas­to­tar­kas­tuk­sia, mut­ta ruu­mis­ta ei ole löy­det­ty. Aikai­sem­min syk­syl­lä ruu­miin löy­tä­mi­sek­si teh­tiin laa­jo­ja maas­toet­sin­tö­jä sora­mont­tu­jen alu­eel­la. Tar­peen vaa­ties­sa laa­jem­pia etsin­tö­jä jat­ke­taan keväällä/alkukesästä lumien sulaes­sa.

Polii­si pyy­tää edel­leen kan­sa­lai­sil­ta havain­to­ja tapauk­seen liit­tyen

Rikok­sen uhri on kul­jet­tu 7.10.2018 aamu­yöl­lä tum­mal­la Audi A4 tai sini­sel­lä Renault Lagu­na -hen­ki­lö­au­tol­la Tui­ras­ta Jää­lin Taku­maan­tien var­rel­la ole­val­le sora­mont­tua­lu­eel­le, jos­sa epäil­ty hen­ki­ri­kos on tapah­tu­nut. Kor­kein­taan muu­ta­ma vuo­ro­kausi teon jäl­keen ruu­mis on siir­ret­ty pois sur­ma­pai­kal­ta punai­sel­la Volkswa­gen Trans­por­ter -paket­ti­au­tol­la tois­tai­sek­si tun­te­mat­to­maan paik­kaan. Toden­nä­köi­sin paik­ka on Oulun lähia­lu­eel­la. Ruu­miin siir­tä­mi­nen on tapah­tu­nut pimeän aikaan.

Polii­si pyy­tää ilmoit­ta­maan havain­not kysei­sis­tä ajo­neu­vois­ta ja kaik­ki asi­aan mah­dol­li­ses­ti liit­ty­vät havain­not tai tie­dot Oulun polii­sin vih­je­nu­me­roon 0295 416 194 tai vih­je­säh­kö­pos­tiin vihjeet.oulu(at)poliisi.fi.