Poh­jo­lan Voi­ma par­hai­den työ­paik­ko­jen jou­kos­sa

Poh­jo­lan Voi­ma on nous­sut ensim­mäis­tä ker­taa Suo­men par­hai­den työ­paik­ko­jen lis­tal­le Great Place to Wor­kin vuo­sit­tai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa. Yhtiö sijoit­tui kes­ki­suur­ten työ­paik­ko­jen sar­jas­sa sijal­le 28.

Ran­ta­poh­ja

– Suo­men par­hai­den työ­paik­ko­jen jouk­koon pää­sy on meil­le kun­nia-asia. Kii­tos täs­tä kuu­luu hen­ki­lös­töl­lem­me, joka on ollut vah­vas­ti muka­na raken­ta­mas­sa yri­tys­kult­tuu­riam­me. Yhdes­sä teke­mi­nen sekä ren­to, väli­tön ja arvos­ta­va ilma­pii­ri ovat voi­man­läh­tei­täm­me, sanoo Poh­jo­lan Voi­man toi­mi­tus­joh­ta­ja Ilk­ka Tyk­ky­läi­nen.

Great Place to Work -tut­ki­muk­sen tulok­sil­la on suu­ri mer­ki­tys Poh­jo­lan Voi­mal­le eri­tyi­ses­ti sik­si, että yhtiö on vii­me vuo­si­na käy­nyt lävit­se suu­ria muu­tok­sia.
– Sijoi­tus on osoi­tus sii­tä, että muu­tok­set on onnis­tut­tu vie­mään läpi vuo­ro­vai­kut­tei­ses­ti vies­tien ja työn­te­ki­jöi­tä kuun­nel­len. Hen­ki­lös­tö on aivan vält­tä­mä­tön­tä ottaa tii­viis­ti mukaan tär­kei­den asioi­den val­mis­te­luun ja toi­min­nan kehit­tä­mi­seen, Tyk­ky­läi­nen pai­not­taa.

Poh­jo­lan Voi­mas­sa on teh­ty pal­jon kehi­tys­toi­mia hen­ki­lös­tön työs­sä viih­ty­mi­sen ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si. Hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Tii­na Nyströ­min mukaan hen­ki­lös­tön ja esi­mies­työn kehit­tä­mi­nen on ollut yhtiös­sä tär­ke­ää haas­ta­vi­na­kin aikoi­na.
– Ener­gia-ala on isos­sa mur­rok­ses­sa, ja samal­la myös hen­ki­lös­tö­työn ja yri­tys­kult­tuu­rin on muu­tut­ta­va. Työn­te­ki­jäm­me ovat val­ta­van ylpei­tä omas­ta ja yhtiöm­me osaa­mi­ses­ta, ja se näkyy halu­na kehit­tää sekä omaa että yhtiön toi­min­taa. Luot­ta­muk­sen ilma­pii­ris­tä ker­too se, että ihmi­set uskal­ta­vat ja osaa­vat antaa myös raken­ta­vaa kri­tiik­kiä ja palau­tet­ta. Me-hen­ki on vah­va, Nyström ker­too.

Great Place to Work on koon­nut lis­tan Suo­men par­hais­ta työ­pai­kois­ta 17 vuo­den ajan. Tut­ki­muk­ses­sa oli täl­lä ker­taa muka­na noin 150 orga­ni­saa­tio­ta, jois­ta 50 kor­keim­mat pis­teet saa­nut­ta ylsi Suo­men par­haat työ­pai­kat 2019 -lis­tal­le.