Poh­joi­sen sai­raan­hoi­to­pii­rit epäi­le­vät eri­kois­sai­raan­hoi­don työn­ja­koa

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan eri­tyis­vas­tuu­alu­een (OYS-erva) sai­raan­hoi­to­pii­rit oli­vat kool­la perin­tei­ses­sä tal­vi­ko­kouk­ses­saan Oulus­sa 13.3.–14.3.2019. Kokouk­seen osal­lis­tui­vat Poh­jois-Poh­jan­maan, Län­si-Poh­jan ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rien sekä Kai­nuun sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män ja Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­ten hal­li­tuk­set, val­tuus­to­jen puheen­joh­ta­jis­to ja viran­hal­ti­ja­joh­to. Kokouk­ses­sa otet­tiin kan­taa mm. yhtei­sen osuus­kun­nan jat­ko­val­mis­te­luun, ter­vey­den­huol­lon lain­sää­dän­töön ja poh­joi­sen yhteis­työn vah­vis­ta­mi­seen.

Elo­kuus­sa 2017 annet­tiin eri­kois­sai­raan­hoi­don työn­jaon ase­tus (582/2017), mis­sä eri­kois­sai­raan­hoi­don teh­tä­viä kes­ki­te­tään ja tie­tyil­le leik­kaus­tyy­peil­le, kuten teko­ni­vel- ja syö­pä­ki­rur­gial­le, ase­te­taan luku­mää­rä­vaa­ti­muk­sia.

OYS-ervan sai­raan­hoi­to­pii­rit pitä­vät ase­tus­ta alu­eel­laan sai­raa­loi­den päi­vys­tys­val­miut­ta uhkaa­va­na ja erit­täin vai­keas­ti toi­meen pan­ta­va­na Poh­jois-Suo­men pit­kien etäi­syyk­sien, suh­teel­lis­ten pien­ten väes­tö­poh­jien ja kes­kus­sai­raa­loi­den vähäis­ten leik­kaus­mää­rien vuok­si.

Leik­kaus­mää­rien ja ei-kii­reel­lis­ten toi­men­pi­tei­den tur­vaa­mi­nen on tär­ke­ää kes­kus­sai­raa­loi­den päi­vys­tys­val­miu­den, sen edel­lyt­tä­män hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­den ja osaa­mi­sen sekä poti­las­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si.

OYS-ervan sai­raan­hoi­to­pii­rit edel­lyt­tä­vät seu­raa­van hal­li­tuk­sen arvioi­van anne­tun työn­ja­ko-ase­tuk­sen sovel­tu­vuut­ta poh­joi­sen Suo­men eri­kois­sai­raan­hoi­don toi­min­taym­pä­ris­töön. Samal­la pide­tään vält­tä­mät­tö­mä­nä, että tule­vas­sa hal­li­tus­oh­jel­mas­sa ja sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uudis­tuk­ses­sa ote­taan huo­mioon Poh­jois-Suo­men ihmis­ten tar­peet ja alu­een eri­tyis­piir­teet.

Ter­vey­den­huol­to­lain edel­lyt­tä­män eri­kois­sai­raan­hoi­don jär­jes­tä­mis­so­pi­muk­sen val­mis­te­lu jat­kuu. Kokouk­ses­sa pää­tet­tiin jat­kaa hel­mi­kuus­sa 2018 käyn­nis­ty­nyt­tä yhtei­sen OYS-ervan osuus­kun­nan val­mis­te­lua.

Yhtei­nen osuus­kun­ta näh­dään kei­no­na vah­vis­taa jul­kis­ta eri­kois­sai­raan­hoi­toa ja sen kil­pai­lul­lis­ta ase­maa sekä tukea sovi­tun työn­jaon toteut­ta­mis­ta. Tar­koi­tus on saa­da jär­jes­tä­mis­so­pi­mus, osuus­kun­nan perus­ta­mis­asia­kir­jat ja lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma sai­raan­hoi­to­pii­rien hal­li­tus­ten käsi­tel­tä­väk­si jo tule­van tou­ko­kuun aika­na ja val­tuus­to­jen käsit­te­lyyn vii­meis­tään kesä­kuus­sa.

Kokouk­ses­sa lin­jat­tiin yhtei­nen näke­mys eri­kois­sai­raan­hoi­don työn­jaon peri­aat­teis­ta OYS-ervas­sa. Muu­ta­mia tar­ken­nuk­sia ja jat­ko­neu­vot­te­lui­ta työn­jaon osal­ta todet­tiin ole­van eri­tyi­ses­ti Kai­nuun ja Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rien osal­ta. Työn­jaon auki ole­vat yksi­tyis­koh­dat pyri­tään sel­vit­tä­mään sai­raan­hoi­to­pii­rien joh­ta­jay­li­lää­kä­rien joh­dol­la maa­lis-huh­ti­kuun aika­na.