Poh­joi­sen jokien kehit­tä­mi­seen toi­vo­taan vauh­tia uudel­la hal­li­tus­kau­del­la

Iijo­ki-sopi­muk­sen osa­puo­let toi­vo­vat, että uudes­sa hal­li­tus­oh­jel­mas­sa huo­mioi­tai­siin poh­jois­ten joki­ve­sis­tö­jen mer­ki­tys. Osa­puo­let toi­vo­vat, että kun­nos­tus­toi­men­pi­tei­siin ravin­tei­den ja veden pidät­tä­mi­sek­si sekä vael­lus­ka­lo­jen luon­non­kier­ron palaut­ta­mi­seen varat­tai­siin val­tion rahoi­tus­ta. Näin voi­tai­siin val­tion­hal­lin­non ja pai­kal­lis­ten taho­jen yhteis­voi­min vie­dä eteen­päin aiem­min käyn­nis­tet­ty­jä kehit­tä­mis­oh­jel­mia.

Iijo­ki-sopi­muk­sen toi­mi­jat totea­vat, että poh­joi­sen suur­ten joki­ve­sis­tö­jen kun­nos­ta­mi­nen on tär­keäs­sä roo­lis­sa Itä­me­ren tilan paran­ta­mi­ses­sa, vael­lus­ka­lo­jen palaut­ta­mi­ses­sa sekä ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­ses­sä. Vesien ja ravin­tei­den pidät­tä­mi­nen valu­ma-alu­eel­la estää Itä­me­ren rehe­vöi­ty­mis­tä. Samal­la joki­ve­sis­tö­jen tila sekä vael­lus­ka­lo­jen ja uha­na­lais­ten lajien eli­no­lo­suh­teet para­ne­vat.

Osa­puo­let totea­vat, että vesien pidät­tä­mi­sel­lä, kuten hei­kos­ti puu­ta tuot­ta­vien met­sä­oji­tet­tu­jen soi­den palaut­ta­mi­sel­la luon­non­ti­laan, voi­daan hil­li­tä myös ilmas­ton­muu­tos­ta, kun suot alka­vat toi­mia hii­li­nie­lui­na. Ennal­lis­tet­ta­via aluei­ta on poh­joi­ses­sa eri­tyi­sen pal­jon, mikä tekee vai­ku­tuk­sis­ta huo­mat­ta­via. Suot varas­toi­vat hiil­tä enem­män kuin koko maa­il­man kas­vil­li­suus yhteen­sä. Vesien pidät­tä­mi­nen hil­lit­see myös tul­via ja lisää vesi­voi­man käyt­tö­as­tet­ta ja sää­tö­voi­ma­ka­pa­si­teet­tia, alen­taen osal­taan hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä.

Iijoen mal­li luo syner­gi­aa

Oulun, Iin, Pudas­jär­ven, Tai­val­kos­ken, PVO-Vesi­voi­ma Oy:n, Met­sä­hal­li­tuk­sen, Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen, Vapo Oy:n ja Tur­ve­ruuk­ki Oy:n alle­kir­joit­ta­ma Iijo­ki-sopi­mus vuo­sil­le 2019–2023 antaa edel­ly­tyk­set aiem­min teh­dyn toi­min­nan jat­ku­mi­sel­le vael­lus­ka­lo­jen palaut­ta­mi­sen edis­tä­mi­sek­si ja veden laa­dun paran­ta­mi­sek­si. Tavoit­tee­na on samal­la lisä­tä Iijoen veto­voi­maa, elin­kei­noe­lä­mää, mat­kai­lua, vir­kis­tys­käyt­töä ja asu­mis­viih­ty­vyyt­tä. Sopi­mus on Suo­men ensim­mäi­nen kun­tien ja toi­mi­joi­den itse rahoit­ta­ma vesis­töyh­teis­työ­mal­li, johon on pal­kat­tu oma koor­di­naat­to­ri, mikä ker­too vah­vas­ta alu­eel­li­ses­ta sitou­tu­mi­ses­ta.

Sopi­muk­sen osa­puo­let totea­vat, että Iijo­ki toi­mii suun­nan­näyt­tä­jä­nä sii­nä, miten veden laa­dun paran­ta­mi­nen, vael­lus­ka­lo­jen luon­tai­sen elin­kier­ron palaut­ta­mi­nen ylä- ja ala­vir­taan, sekä uusiu­tu­va ener­gian­tuo­tan­to toteu­te­taan yhteis­työs­sä. Iijoel­le on luo­tu vesis­tö­vi­sio ja toi­men­pi­deoh­jel­ma, jot­ka kyt­key­ty­vät lukui­siin maa­kun­nal­li­siin ja kan­sal­li­siin stra­te­gioi­hin ja yhteen­so­vit­ta­vat nii­den tavoit­tei­ta.

Kan­na­no­tos­sa tode­taan, että Iijo­ki on ollut myös mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa Sipi­län hal­li­tuk­sen ohjel­mas­sa. Osa­na hal­li­tuk­sen luon­to­po­li­tiik­ka-kär­ki­han­ket­ta toteu­te­taan Iijoen vael­lus­ka­la­kär­ki­han­ket­ta (2017–2020). Se on Suo­men suu­rin vael­lus­ka­la­han­ke­ko­ko­nai­suus, jon­ka puit­teis­sa elvy­te­tään lohi- ja meri­tai­men­kan­to­ja.

Iijoen inno­vaa­tioi­ta ovat kan­nan­o­ton mukaan tule­van Raa­sa­kan äly­ka­la­tien ja vael­lus­ka­lo­jen alas­vael­lus­reit­tien raken­ta­mi­nen, koko vesis­tö­alu­een sitou­tu­mi­nen ja yhteis­työ sekä Iin pal­kit­tu ilmas­to­työ. Äly­ka­la­tien avul­la vael­lus­ka­lo­jen nousua voi­daan tehos­taa hou­ku­tus­vir­taa kas­vat­ta­mal­la juu­ri sil­loin kun kalat ovat nouse­mas­sa kala­por­tai­siin, mikä sääs­tää vedes­tä saa­ta­vaa uusiu­tu­vaa ener­gi­aa ja sää­tö­voi­maa. Toi­mi­va­ta­las­vael­lus­rei­tit mah­dol­lis­ta­vat vael­lus­ka­lo­jen sel­viy­ty­mi­sen takai­sin meria­lu­eel­le – kysy­mys, jon­ka rat­kai­se­mi­nen on olen­nai­sen tär­ke­ää luon­tai­sen vael­lus­kier­ron palaut­ta­mi­ses­sa kai­kis­sa Suo­men raken­ne­tuis­sa jois­sa.

Vesis­tö­alu­een yhteis­työ­mal­li Iijoel­la on saa­nut val­ta­kun­nal­lis­ta tun­nus­tus­ta luot­ta­muk­sen ja aktii­vi­sen ver­kos­ton raken­ta­mi­ses­ta, joka on edel­ly­tys eri tavoit­tei­ta yhteen­so­vit­ta­vil­le hank­keil­le. Iin kun­ta taas toi­mii EU:n komis­sion pal­kit­se­ma­na esi­merk­ki­nä sii­tä, miten alu­eel­lis­ta ilmas­to­työ­tä teh­dään talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vas­ti. Iijoel­la kehi­tet­tä­viä mene­tel­miä voi­daan monis­taa vas­taa­viin vesis­tö­aluei­siin Suo­mes­sa ja ulko­mail­la.