Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­del­le uusi yli­tuo­ma­ri

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­den uusi yli­tuo­ma­ri Mik­ko Pik­ku­jäm­sä on aloit­ta­nut teh­tä­väs­sään.

– Hal­lin­to-oikeu­den työ­sar­ka on yhteis­kun­nal­li­ses­ti todel­la mer­kit­tä­vä, ja eri sidos­ryh­mät osaa­vat arvos­taa sen työ­tä. Hal­lin­to-oikeu­den jul­ki­ku­va koe­taan kui­ten­kin usein etäi­sek­si, ja pidän kuvan kir­kas­ta­mis­ta tavoi­tel­ta­va­na. Vuo­ro­pu­he­lu tuo­miois­tui­men ja ympä­röi­vän yhteis­kun­nan välil­lä on tar­peen, jot­ta voim­me entis­tä parem­min pal­vel­la ydin­teh­tä­väs­säm­me, joka on tuo­mio­val­lan käyt­tä­mi­nen, Pik­ku­jäm­sä ker­too.

Tul­les­saan yli­tuo­ma­rik­si Pik­ku­jäm­sä jäi vir­ka­va­paal­le kor­keim­man hal­lin­to-oikeu­den jäse­nen ja oikeus­neu­vok­sen viras­ta. Kou­lu­tuk­sel­taan hän on oikeus­tie­teen toh­to­ri. Hän toi­mii muun ohel­la Oulun yli­opis­ton kaup­pa­kor­kea­kou­lun dosent­ti­na.

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­den tuo­mio­pii­riin kuu­lu­vat Poh­jois-Poh­jan­maan, Kai­nuun ja Lapin maa­kun­nat, jois­sa asuk­kai­ta on noin 670 000. Hal­lin­to-oikeus sijait­see Oulus­sa, ja sil­lä on pysy­vä istun­to­paik­ka Rova­nie­mel­lä.

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeus rat­kai­si 2 444 asi­aa vuon­na 2019, mikä on hiu­kan enem­män kuin sin­ne saa­pui asioi­ta. Hal­lin­to-oikeu­den toi­min­taa lei­ma­si­vat edel­leen ulko­maa­lais­asiat, joi­ta oli rat­kais­tuis­ta asiois­ta lähes puo­let, mut­ta joi­den mää­rä on kui­ten­kin jo vähe­ne­mäs­sä.

Hal­lin­to-oikeus on rei­lun 60 hen­gen työyh­tei­sö. Tuo­ma­rei­den osuus koko hen­ki­lö­kun­nas­ta on yli puo­let.