Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeus kumo­si Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat esi­mer­kik­si kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeus on kumon­nut Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa vii­me kun­nal­lis­vaa­lien jäl­keen teh­dyt toi­mie­lin­ten luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat. Pää­tös kos­kee luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­to­ja muun muas­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen, yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­taan, raken­nus­lau­ta­kun­taan, hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­taan, sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­taan sekä tar­kas­tus­lau­ta­kun­taan toi­mi­kau­del­le 2017–2021.

Hal­lin­to-oikeu­den näke­mys on, että val­tuus­ton kokouk­ses­sa 5.6.2017 anne­tut äänes­tys­oh­jeet ovat olleet puut­teel­li­set sekä kun­ta­lain ja Oulun kau­pun­gin hal­lin­to­sään­nön vas­tai­set. Vaa­leis­ta valit­ti Tii­na Wiik, joka toi­mii Aito suo­ma­lai­nen yhteis­lis­ta –ryh­män vara­val­tuu­tet­tu­na.

Oulun kau­pun­ki ei tyy­dy hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­seen vaan kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la esit­tää kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le, että asia saa­te­taan kor­keim­man hal­lin­to-oikeu­den rat­kais­ta­vak­si. Kau­pun­gin näke­mys on, että äänes­tys­oh­jeis­sa ei ole ollut sel­lai­sia vir­hei­tä, joil­la oli­si ollut vai­ku­tus­ta vaa­lien lop­pu­tu­lok­siin. Äänes­tys­tu­lok­set nou­dat­ti­vat val­tuus­to­ryh­mien (pois lukien Asyl) väli­sis­sä neu­vot­te­luis­sa saa­vu­tet­tua lop­pu­tu­los­ta. Asian kor­keim­paan hal­lin­to-oikeu­teen vie­mi­ses­tä pää­te­tään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa ensi maa­nan­tai­na.