Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri lisä­si rahaa hoi­to­jo­no­jen pur­ka­mi­seen

Väes­tön ikään­ty­mi­nen ja kas­vu sekä lää­ke­tie­teen ja hoi­to­me­ne­tel­mien jat­ku­va kehi­tys näkyy Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä (PPSHP) kas­va­vi­na poti­las­mää­ri­nä ja pite­ne­vi­nä hoi­to­jo­noi­na.

Saman aikaan lain­sää­dän­tö kes­kit­tää eri­kois­sai­raan­hoi­toa suu­riin yksi­köi­hin ja yli­opis­to­sai­raa­loi­hin. Hoi­to­jo­no­jen pur­ka­mi­sek­si ja hoi­toon pää­syn tur­vaa­mi­sek­si PPSHP:n val­tuus­to hyväk­syi lisä­ta­lous­ar­vion.

Jo nyt OYS:ssa on osin vai­ke­aa pysyä hoi­to­ta­kuus­sa. Maa­lis­kuus­sa 2019 yli 200 hen­ki­löä oli odot­ta­nut yli 6 kuu­kaut­ta hoi­toa tai hoi­don­tar­peen arvioin­tia OYS:ssa. Eri­tyi­ses­ti kii­reet­tö­mien vat­sa- ja orto­pe­dis­ten toi­men­pi­tei­den leik­kaus­jo­not ovat kas­va­neet. Päi­vys­tys­leik­kauk­sia jou­du­taan ohjaa­maan suun­ni­tel­tu­jen leik­kaus­ten väliin, mikä mer­kit­see ennal­ta suun­ni­tel­tu­jen kii­reet­tö­mien leik­kaus­ten lyk­kään­ty­mis­tä.

Sai­raa­lan poti­las­mää­rä kas­vaa

OYS:n leik­kaus­jo­no­ja kas­vat­taa myös poti­lai­den ohjau­tu­mi­nen Ouluun Raa­hes­ta, mis­sä anes­te­si­aa vaa­ti­va leik­kaus­toi­min­ta jou­dut­tiin lopet­ta­maan vuon­na 2017 voi­maan astu­neen ter­vey­den­huol­lon lain­sää­dän­nön vuok­si.

Sai­raa­lan muu­kin poti­las­mää­rä on kas­va­nut. Avo­hoi­to­käyn­tien lisään­ty­mi­seen ovat vai­kut­ta­neet muun muas­sa suo­nen­si­säi­ses­ti annet­ta­vien lää­ki­tys­ten kuten bio­lo­gis­ten lääk­kei­den käy­tön lisään­ty­mi­nen. Hoi­toon pää­sy on ollut hoi­to­ta­kuun rajois­sa, mut­ta kont­rol­li­käyn­te­jä ei kai­kis­sa tapauk­sis­sa ole kyet­ty toteut­ta­maan toi­vo­tul­la taval­la.

Sai­raa­las­sa on teh­ty vii­me vuo­sien usei­ta kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä, joil­la toi­min­taa on tehos­tet­tu ja poti­las­jo­no­ja lyhen­net­ty muun muas­sa pai­kal­li­sen lisä­työ­so­pi­muk­sen tur­vin. Kokouk­ses­saan 10.6. val­tuus­to hyväk­syi kol­men uuden leik­kaus­sa­lin ja yhden uuden vuo­deo­sas­ton avaa­mi­sen. Lisäk­si päi­vä­sai­raa­la­toi­min­taa laa­jen­ne­taan uusil­la hoi­to­pai­koil­la. Myös osuus­kun­nas­ta toi­vo­taan osa­rat­kai­sua hoi­to­jo­no­jen lyhen­tä­mi­seen.

Sai­raan­hoi­to­pii­rin val­tuus­to hyväk­syi osal­taan myös vii­den sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­le perus­tet­ta­van osuus­kun­nan, jon­ka tavoit­tee­na on osaa­mi­sen var­mis­ta­mi­nen Poh­jois-Suo­men eri­tyis­vas­tuu­alu­een päi­vys­tä­vis­sä sai­raa­lois­sa.