Poh­jois-Iin kylä­kir­ja ehdol­la vuo­den koti­seu­tu­teok­sek­si

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry julkaisi Pertti Huovisen kirjoittaman Pohjois-Iin kylähistorian vuosi sitten kesällä. Kuva: Tuija Järvelä-Uusitalo

Poh­jois-Iin kylä­his­to­riik­ki on ehdol­la Vuo­den koti­seu­tu­teos -kir­jak­si. Mei­jän Poho­jois-Ii – Poh­jois-Iin kylä­his­to­ria -kir­jan lisäk­si finaa­liin on valit­tu nel­jä muu­ta teos­ta.

Suo­men Koti­seu­tu­lii­ton mukaan vuo­den 2018 fina­lis­tit ker­to­vat paik­ka­kun­nis­ta moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta. Kil­pai­luun lähe­tet­tiin 45 teos­ta eri puo­lil­ta Suo­mea.

Poh­jois-Iin kyläyh­dis­tys ry jul­kai­si Pert­ti Huo­vi­sen kir­joit­ta­man Poh­jois-Iin kylä­his­to­rian vii­me vuon­na. Kir­ja ker­too seu­dun his­to­rias­ta ja esi­his­to­rias­ta noin tuhan­nen vuo­den ajal­ta – sil­tä ajal­ta, kun alu­eel­la on ollut asu­tus­ta.

Fina­lis­tit valin­neen raa­din puheen­joh­ta­ja­na toi­mi koti­seu­tu­lii­ton hal­li­tuk­sen jäsen Tuu­la Salo ja jäse­ni­nä Kan­sal­li­sar­kis­ton Oulun joh­ta­ja Vuok­ko Joki ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­seu­ran toi­min­nan­joh­ta­ja P.T. Kuusi­luo­ma. Vuo­den 2018 voit­ta­ja­teok­sen valit­see tai­de­his­to­rioit­si­ja ja kir­jai­li­ja Anna Kor­te­lai­nen. Kor­te­lai­nen jul­kis­taa voit­ta­jan lau­an­tai­na 6. loka­kuu­ta Turun kir­ja­mes­suil­la.

Iin kir­jan lisäk­si finaa­lis­sa ovat Tari­noi­ta tai­de­kau­pun­gis­ta – Vaa­san tai­deyh­dis­tys 100 vuot­ta, Hämeen­lin­na val­lan­ku­mouk­sen vuo­si­na 1917–1918, Koti­kul­mil­la – Kuvia Van­taas­ta ennen ja nyt ja Läh­ti­jät – Ulla­van siir­to­lai­suus Poh­jois-Ame­rik­kaan ja Austra­li­aan 1872–1960.

Pal­kin­to­raa­ti valit­see Vuo­den koti­seu­tu­teok­sen fina­lis­tit ver­tai­le­mal­la ehdol­la ole­vien teos­ten ulkoa­sua, kuvia, tait­toa, vii­meis­te­lyä, teks­tien loo­gi­suut­ta sekä miten sisäl­tö­ai­nes on valit­tu ja toi­mi­tet­tu. Valin­taan vai­kut­taa myös tie­don yleis­tet­tä­vyys sekä se, onko teok­ses­sa ver­tai­lu­tie­toa ja miten sisäl­tö sijoi­te­taan osak­si laa­jem­pia his­to­rial­li­sia tapah­tu­mia.