Poh­jan­tien tie­työ­alu­een nopeu­det teho­val­von­taan, myös Kel­lo-Räi­nän­pe­rän paran­ta­mi­ses­ta syn­tyi sopi­mus

Oulun polii­si­lai­tos val­voo tehos­te­tus­ti Poh­jan­tien tie­työ­maa-aluei­ta eri­tyi­ses­ti auto­maat­ti­sel­la nopeus­val­von­ta­ka­lus­tol­la.

Oulun polii­si­lai­tos on val­vo­nut nopeuk­sia vii­me vuo­den mar­ras­kuus­ta lah­tien sään­nöl­li­ses­ti Poh­jan­tien tie­työ­maa-alu­eel­la. Pyyn­tö­jä val­von­nan lisää­mi­sek­si on tul­lut polii­sil­le eri­tyi­ses­ti lumien sulaes­sa. Samaan aikaan tie­töi­den mää­rä on lisään­ty­nyt, mikä näkyy konei­den ja työ­mies­ten mää­räs­sä.

Muis­tu­tuk­se­na nopeus­val­von­nas­ta on Poh­jois-Poh­jan­maan Ely-kes­kus asen­ta­nut polii­sin pyyn­nös­tä Poh­jan­tiel­le lii­ken­ne­mer­kit auto­maat­ti­ses­ta nopeus­val­von­nas­ta.
Jot­ta nopeu­det pysyi­si­vät tiel­le ase­tet­tu­jen rajoi­tus­ten mukai­si­na, työn­te­ki­jöi­den ja tiel­lä liik­ku­vien tur­val­li­suu­den takaa­mi­sek­si, suo­rit­taa Oulun polii­si­lai­tos teho­val­von­taa tie­työ­maa-alu­eel­la eri­tyi­ses­ti auto­maat­ti­sel­la nopeus­val­von­ta­ka­lus­tol­la.
– Toi­vom­me, että itsen­sä kuvaut­ta­jia on mah­dol­li­sim­man vähän teho­val­von­nan aika­na sekä sen jäl­keen­kin, sil­lä val­von­ta ei lopu teho­val­von­ta­jak­soon. Tiel­lä liik­ku­jat tule­vat kyl­lä huo­maa­maan mil­loin teho­val­von­ta­jak­so aloi­te­taan, tote­aa Oulun polii­si­lai­tok­sen lii­ken­neyk­si­kön joh­ta­ja Pasi Ris­sa­nen.

Polii­sis­ta ker­ro­taan, että kevään aika­na jokai­sel­la val­von­ta­ker­ral­la itsen­sä kuvaut­ta­nei­den kul­jet­ta­jien mää­rä on las­ket­tu kym­me­nis­sä. Val­von­ta­pis­teen ohit­ta­nei­den mää­rä on ollut sadois­sa ajo­neu­vois­sa, toi­si­naan jopa yli tuhat ajo­neu­voa riip­puen ajan­koh­das­ta ja val­von­ta-ajan pituu­des­ta.
– Varaa on itsen­sä kuvaut­ta­nei­den, kuten mui­den­kin tiel­lä liik­ku­jien kes­kit­tyä tur­val­li­seen ajo­ta­paan, mal­til­li­seen nopeu­teen sekä kär­si­väl­li­syy­teen, polii­sis­ta muis­tu­te­taan.

Tors­tai­na ker­rot­tiin myös, että Des­tia on alle­kir­joit­ta­nut sopi­muk­sen val­ta­tie 4 paran­ta­mi­su­ra­kas­ta välil­lä Kello–Räinänperä Lii­ken­ne­vi­ras­ton kans­sa. Urak­ka toteu­te­taan suun­nit­te­le ja toteu­ta (STk) -urak­ka­muo­to­na ensim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa: ennen raken­nus­töi­den aloit­ta­mis­ta asia­kas ja ura­koit­si­ja kehit­tä­vät mm. suun­ni­tel­ma­rat­kai­su­ja yhtei­sen kehi­tys­vai­heen aika­na. Kello–Räinänperä-projekti on osa val­ta­tie 4 Oulu–Kemi-kehittämishanketta. Des­tia ura­koi par­hail­laan hank­kee­seen sisäl­ty­vää Oulun koh­dan paran­ta­mis­töi­tä

Ura­kas­sa val­ta­tie 4 paran­ne­taan moot­to­ri­tiek­si välil­lä Kel­lon eritasoliittymä–Kiiminkijoki sekä kes­ki­kai­teel­li­sek­si ohi­tus­kais­tak­si välil­lä Kiiminkijoki–Räinänperä. Paran­net­ta­van tie­jak­son pituus on noin 18 kilo­met­riä. Ura­kan tavoit­tee­na on paran­taa lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta sekä lii­ken­teen suju­vuut­ta.

Ura­kan kehi­tys­vai­he jat­kuu kesän ajan, min­kä jäl­keen raken­nus­työt aloi­te­taan syk­syl­lä puus­ton pois­tol­la sekä riis­ta-aidan siir­rol­la. Koko­nai­suu­des­saan urak­ka val­mis­tuu vuon­na 2020.

– On hie­noa olla muka­na kehi­tyk­ses­sä ja toteut­ta­mas­sa paran­nusu­rak­kaa uudel­la mal­lil­la. Pää­sem­me hank­kees­sa hyö­dyn­tä­mään Des­tian moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta ja yhteis­työ­tä, kun muka­na ura­kas­sa ovat suun­nit­te­lun, raken­ta­mi­sen sekä kiviai­nek­sen osaa­jat, ker­too Des­tian pro­jek­ti­joh­ta­ja Ris­to Lip­po.

.