Pis­teet mat­ka­si­vat Joen­suu­hun

Lau­an­tai­na 10.8 Hau­Pan nai­set pela­si­vat joen­suu­lais­ta FC Hert­taa vas­taan Län­si­tuu­len teko­nur­mel­la. Pelis­tä odo­tet­tiin tiuk­kaa tais­te­lua pis­teis­tä, mut­ta pis­teet mat­ka­si­vat täl­lä ker­taa FC Her­tan muka­na Joen­suu­hun maa­lein 1–2.

Ensim­mäi­nen puo­li aika oli tasais­ta vään­töä pal­lon liik­kues­sa pää­dys­tä pää­tyyn. Hau­ki­pu­taa­lais­ten syöt­tö­pe­li toi­mi ja sen myö­tä myös jouk­kue loi usei­ta maa­li­paik­ko­ja. Joen­suu­lai­set kui­ten­kin pää­si­vät ran­kai­se­maan Hau­Pan jouk­kuet­ta, kun peliä oli pelat­tu 17 minuut­tia. Maa­lis­ta vas­ta­si Aino Kal­tiai­nen. Otte­lu sai vauh­dik­kaan kään­teen, kun FC Her­tan pelaa­ja rik­koi Hau­Pan pelaa­jaa ran­gais­tusa­lu­een sisäl­lä. Pal­lo vie­tiin ran­gais­tus­pil­kul­le 11 met­riin, jos­ta Cari­ta Kos­ken­sa­lo sijoit­ti pal­lon tar­kas­ti ohi joen­suu­lais­ten maa­li­vah­din. Ensim­mäi­nen puo­liai­ka päät­tyi tasan 1–1.

Toi­nen puo­liai­ka oli toi­sin­toa ensim­mäi­ses­tä. Pal­lo pyö­ri molem­pien jouk­kuei­den maa­leil­la, mut­ta vie­ras­jouk­kue pää­si ran­kai­se­maan koti­jouk­kuet­ta tois­ta­mi­seen ja täl­lä ker­taa maa­lin­te­ki­jä­nä oli Kati Kaup­pi­nen. Koti­jouk­kue haki tasoi­tus­ta ja lisää tem­poa peliin vaih­ta­mal­la pelaa­jia, mut­ta ei onnis­tu­nut maa­lin­teos­sa. Toi­sel­la puo­lia­jal­la koti­jouk­ku­een pelaa­jis­ta Sara Kuo­te­sa­ho sekä Mar­ge Olli­la sai­vat kel­tai­sen kor­tin. Mar­gel­la oli kasas­sa jo ennen tätä otte­lua kol­me kel­tais­ta kort­tia, joten hän on peli­kiel­los­sa seu­raa­van otte­lun ajan. Molem­mat jouk­ku­eet pää­si­vät vie­lä luo­maan vaa­ral­li­sia maa­li­paik­ko­ja, mut­ta otte­lu päät­tyi luke­miin 1–2.

”Otte­lu oli meil­tä hyvää peliä, mut­ta koko jouk­kue on tosi pet­ty­nyt lop­pu­tu­lok­seen. Ei saa­tu pai­kois­ta sisäl­le ja meil­lä oli pal­jon epä­on­nea mat­kas­sa. FC Hert­ta hyö­dyn­si tehok­kaas­ti maa­li­paik­ka­na. Otte­lu oli tapah­tu­ma­ri­kas”

Par­hai­na pelaa­ji­na otte­lus­sa pal­kit­tiin koti­jouk­ku­eel­ta lai­ta­pe­laa­ja Kata­rii­na Kui­va­mä­ki ja vie­ras­jouk­ku­eel­ta kes­ki­kent­tä­pe­laa­ja Hen­ni Rin­ki­nen.

Seu­raa­va peli pela­taan Sun­nun­tai­na 18.8 hau­ki­pu­taa­lais­ten mat­ka­tes­sa Vaa­saan, jos­sa vas­taan aset­tuu Vasa IFK.