Pien­poi­ka­sis­tu­tuk­sia Iijoel­la

Metsähallituksen Jaakko Mattila ja Päivi Piiroinen istuttamassa pienpoikasia Iijoen Jurmun seudulla. Kuva: Kari Sarajärvi

Iijoel­le ja sen sivu­jo­kiin istu­tet­tiin vii­me vii­kon aika­na yhteen­sä noin 350 000 lohen ja 200 000 meri­tai­me­nen vas­ta­kuo­riu­tu­nut­ta poi­kas­ta. Istu­tuk­set teh­tiin osa­na Iijoen vael­lus­ka­la­kär­ki­han­ket­ta. Kalat han­kit­tiin Luon­non­va­ra­kes­kuk­sel­ta ja nii­den istut­ta­mi­ses­ta vas­ta­si Met­sä­hal­li­tus.

Istu­tuk­sil­la tue­taan jokeen lei­mau­tu­nei­den lohi­ka­la­kan­to­jen syn­ty­mis­tä ja sel­vi­te­tään poten­ti­aa­li­sia pien­poi­ka­sa­luei­ta. Kalo­jen läh­ties­sä vael­luk­sel­le koh­ti mer­ta voi­daan nii­tä myös hyö­dyn­tää alas­vael­luk­seen liit­ty­väs­sä tut­ki­muk­ses­sa. Pien­poi­ka­sis­tu­tuk­set ovat osa Iijoen lohen ja meri­tai­me­nen luon­non­kier­ron palaut­ta­mis­ta.

– Istu­tuk­set onnis­tui­vat hyvin. Lop­pu­ke­säs­tä teem­me istu­tus­koh­teis­sa seu­ran­taa säh­kö­koe­ka­las­ta­mal­la, ker­too erä­suun­nit­te­li­ja Kari Sara­jär­vi Met­sä­hal­li­tuk­ses­ta.

Iijoen vael­lus­ka­la­kär­ki­hank­keen rahoit­ta­jia ovat maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö, PVO-Vesi­voi­ma Oy, Ii, Oulu, Pudas­jär­vi, Tai­val­kos­ki, Kuusa­mo, Met­sä­hal­li­tus, Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to sekä Iijoen vesis­tön kalas­tusa­lue. Han­ket­ta hal­lin­noi Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to. Hank­keen koko­nais­bud­jet­ti on yli nel­jä mil­joo­naa euroa.