Perin­neil­las­sa sota­tee­ma

Syk­syn 1944 tapah­tu­mat ja sak­sa­lais­ten toi­met Iis­sä ja Yli-Iis­sä ovat aihee­na kes­ki­vii­kon perin­neil­las­sa Iin Jak­ku­ky­läs­sä.

Jar­mo Ala­siu­rua esit­tää tilai­suu­des­sa yhteen­ve­don syk­syn 1944 tapah­tu­mis­ta. Neu­vos­to­lii­ton kans­sa sol­mi­tun ase­le­von ehtoi­hin kuu­lui, että Suo­men maa­pe­räl­lä olleet sak­sa­lai­set piti kar­kot­taa Suo­mes­ta 15.9.1944 men­nes­sä. Sak­sa­lais­ten perään­ty­mi­nen poh­joi­seen sujui vie­lä Iijoen yli­tys­vai­hees­sa tais­te­luit­ta, mut­ta Iin ase­man sil­ta ja mui­ta­kin sil­to­ja tuhou­tui. Tais­te­lui­hin varau­tu­mi­ses­ta löy­tyy joen var­rel­ta vie­lä­kin todis­tei­ta. Sak­sa­lais­ten lii­ke­kan­nal­le läh­tö näkyi monel­la taval­la ja oli­pa pai­kal­lis­ten ihmis­ten eva­kuoin­ti­kin tuol­loin suun­nit­teil­la.

Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä perin­neil­ta on Jakun kou­lul­la kes­ki­viik­ko­na 16.10. kel­lo 18.30.