Perin­ne rau­has­ta ja kehi­tyk­ses­tä

Matias Anunti ja Joonas Nivala istuttivat tänä vuonna Rauhanpuun Haukiputaan lukiolle.

Perin­teek­si muo­dos­tu­nut rau­han puun istut­ta­mi­nen tapah­tui jäl­leen Hau­ki­pu­taan lukion piha­maal­la. Uuusi ikä­luok­ka sai istut­taa oman pih­la­jan­sa maa­han opet­ta­jien avus­taes­sa ja mui­den opis­ke­li­joi­den kat­soes­sa. Tänä vuon­na rau­han puun istut­ta­mi­sen hoi­ti­vat uudet Unesco-opis­ke­li­jat Matias Anun­ti ja Joo­nas Niva­la.

Istu­tus­se­re­mo­nia on Hau­ki­pu­taan lukion kou­lu­väen yhtei­nen het­ki, jos­sa uusim­mal­le ikä­luo­kal­le istu­te­taan oma puu kou­lun pihal­le. Rau­han puu sym­bo­loi toi­voa rau­has­ta ja sen jat­ku­mi­ses­ta.

Istut­ta­mi­sen perin­ne onkin läh­te­nyt ideas­ta, jos­sa toi­vo­taan että rau­ha jat­kui­si meil­lä ja muu­al­la. Hau­ki­pu­taan lukios­sa rau­han puu­ta on istu­tet­tu jo vuo­des­ta 2015, ja tilai­suu­den suo­rit­ta­vat aina uudet Unesco-opis­ke­li­jat.

Kos­ka kou­lum­me on osa­na Unescon POLA­RIS-kou­lu­verk­koa, rau­ha, tasa-arvo, suvait­se­vai­suus, vas­tuu ympä­ris­tös­tä ja kult­tuu­ri­pe­rin­nön säi­lyt­tä­mi­nen kuu­lu­vat kou­lum­me arvoi­hin ja peri­aat­tei­siin.

Vuo­des­ta 2017 lukios­sam­me on myös käsi­tel­ty eri­tyi­sen pal­jon kes­tä­vää kehi­tys­tä. Tee­mat ja arvot seu­raa­vat opis­ke­li­joi­ta jat­ku­vas­ti, sil­lä kou­lum­me jär­jes­tää eri­lai­sia tem­pauk­sia ja tee­ma­päi­viä aihei­siin liit­tyen. Aiheet ovat ylei­ses­ti esil­lä myös eri­lai­sis­sa pro­jek­teis­sa, joi­ta opis­ke­li­jat teke­vät ryh­mä­noh­jauk­sis­sa ja oppi­tun­neil­la.

Kou­lu opet­taa opis­ke­li­joil­le muu­ta­kin tär­ke­ää kuin oppiai­nei­ta. On tär­ke­ää pitää toi­sis­tam­me, ympä­ris­tös­täm­me ja itses­täm­me huol­ta, jot­ta tule­vai­suu­des­sa tär­keät arvot ja nii­den toteut­ta­mi­nen edis­tyi­si­vät.

Roo­sa Sil­ta­la
Kir­joit­ta­ja on
Hau­ki­pu­taan lukion Unesco-opis­ke­li­ja