Par­haat elo­ku­vat pal­kit­tiin IIK!-festareilla

IIK!!-festivaali järjestettiin Iin työväentalolla viime viikonvaihteessa. (Kuva: Mika Hekkanen)

IIK!!-kauhuelokuvafestivaalin lyhy­te­lo­ku­va­kil­pai­lun pää­pal­kin­non voit­ti Mala­kias ani­maa­tiol­laan Luu­ran­ko kaa­pis­sa. Tuo­ma­rei­na toi­mi­neet valo­ku­vaa­jat Vesa Ran­ta ja Joel Karp­pa­nen luon­neh­ti­vat voit­ta­ja­teos­ta ekspres­sio­nis­ti­sek­si tut­kiel­mak­si joka­päi­väi­ses­tä elä­mäs­tä ja ihmi­syy­den banaa­liu­des­ta. He kiit­te­li­vät elo­ku­van tai­do­kas­ta käsi­kir­joi­tus­ta, piir­ros­työ­tä ja ääni­maa­il­maa.

– Tun­nel­mal­li­nen elo­ku­va ei nojaa säi­käyt­te­lyi­hin, vaan sen kau­hu on silk­kaa soke­aa elos­sa ole­mi­sen kau­hua tum­man­pu­hu­val­la huu­mo­ril­la höys­tet­ty­nä, päät­ti tuo­ma­ris­to lausun­ton­sa.

Ran­ta­poh­ja-leh­den tar­joa­ma pää­pal­kin­to oli GoPro HERO7 -video­ka­me­ra.

Pää­pal­kin­non lisäk­si tuo­ma­ris­to jakoi kak­si kun­nia­mai­nin­taa. Par­haak­si “ros­kae­lo­ku­vak­si” valit­tiin CHRZUn Car­lot­ta Moo­re -tri­lo­gian kol­mas osa The Congre­ga­tion. Par­haak­si ‘2avant­gar­de-elo­ku­vak­si” valit­tiin Hen­na Väl­kyn & Eesu Leh­to­lan unia­ni­maa­tio Me olem­me unes­sa.

Ylei­sön suo­si­kik­si nousi tiu­kan äänes­tyk­sen jäl­keen Me olem­me unes­sa. Ohjaa­jat Välk­ky ja Leh­to­la pal­kit­tiin sar­ja­mur­ha­kor­teil­la vuo­den 2020 IIK!!-festivaalille.

Fes­ti­vaa­liyh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen myön­tä­män IIK­KA-pal­kin­non sai täl­lä ker­taa Oulun yli­op­pi­las­teat­te­rin yhteis­kun­nal­li­nen zom­bi­musi­kaa­li “Selon­te­ko vuo­den 1672 tapah­tu­mis­ta”.

18. IIK!!-festivaali jär­jes­tet­tiin Iin työ­väen­ta­lol­la 1.–2. mar­ras­kuu­ta. Suo­si­tuim­mat näy­tök­set oli­vat Mr Coug­hin elä­väl­lä musii­kil­la säes­tä­mä myk­käe­lo­ku­vaklas­sik­ko Der Golem (1920) ja Neu­vos­to­lii­ton ensim­mäi­nen kau­hue­lo­ku­va Vij (Vel­ho, 1967). Lau­an­tain elo­ku­va­näy­tös­ten lisäk­si fes­ti­vaa­liin kuu­lui per­jan­tai­na fes­ti­vaa­liklu­bi Oulus­sa sekä kak­si kou­lu­lais­näy­tös­tä Iin kou­lu­lai­sil­le.

Yhteen­sä vii­kon­lo­pun IIK!!-esitykset kerä­si­vät rei­lut 800 kat­so­jaa.