Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen vaih­toeh­to­ja voi arvioi­da myös säh­köi­ses­ti

Oulu­lai­set voi­vat vai­kut­taa käyn­nis­sä ole­vaan sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­seen Oulun raa­deis­sa.  Ne oulu­lai­set, jot­ka eivät ole osal­lis­tu­neet Oulun raa­tei­hin, voi­vat arvioi­da valit­se­man­sa pal­ve­lu­kes­kit­ty­män vaih­toeh­to­ja myös säh­köi­sen arvioin­ti­lo­mak­keen avul­la.

Arvioin­ti­lo­mak­kees­sa pää­see tutus­tu­maan valit­se­man­sa pal­ve­lu­kes­kit­ty­män vaih­toeh­to­jen esit­te­lyyn. Samal­la pys­tyy arvioi­maan esi­tet­ty­jen vaih­toeh­to­jen vai­ku­tuk­sia omaan arkeen. Nyt pys­tyy jo arvioi­maan poh­joi­sen ja itäi­sen alu­een vaih­toeh­to­ja. Tiis­tais­ta 16.1. alkaen muka­na ovat myös ete­läi­sen ja kes­ki­sen alu­een vaih­toeh­dot.

Säh­köi­nen arvioin­ti on avoin­na 12.–19.1.2018. Link­ki arvioin­ti­lo­mak­kee­seen on Oulun kau­pun­gin Pal­ve­lu­verk­ko-sivul­la.