Päih­ty­neet kus­kit työl­lis­ti­vät viran­omai­sia vii­kon­lop­pu­na – polii­sil­la lii­ken­ne­teh­tä­viä Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä

Oulun polii­si­lai­tos tie­dot­taa polii­sin koh­dan­neen lau­an­tai­aa­mu­na puo­li yhdek­sän aikaan Hau­ki­pu­taal­la kol­mi­pyö­räi­sen mopon, jota kul­jet­ti noin 60-vuo­tias nai­nen. Polii­sin suo­rit­ta­ma puhal­lus­koe antoi tulok­sek­si noin 2 pro­mil­lea.

Puhal­lus­ko­keen seu­rauk­se­na nai­nen otet­tiin kiin­ni ja hänet majoi­tet­tiin polii­sin tiloi­hin. Polii­si kir­ja­si tapah­tu­nees­ta riko­sil­moi­tuk­sen tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ja mää­rä­si nai­sel­le väliai­kai­sen ajo­kiel­lon.

Lau­an­tain ja sun­nun­tain väli­se­nä yönä kel­lo 01.40 aikaan hen­ki­lö­au­to suis­tui tiel­tä Iin Ase­ma­tiel­lä. Auto tör­mä­si puhe­lin­tolp­paan ja kie­ri katon kaut­ta ympä­ri pää­tyen lopul­ta ojaan. Tör­mäyk­sen voi­mas­ta tolp­pa kat­ke­si.

Autoa kul­jet­ta­nut alle 18-vuo­tias iiläi­nen nuo­ri louk­kaan­tui onnet­to­muu­des­sa. Polii­sil­la ei ole tark­kaa tie­toa kul­jet­ta­jan vam­mo­jen laa­dus­ta. Kola­roi­tu auto vau­rioi­tui pahoin.

Puhal­lus­ko­kees­sa auton kul­jet­ta­ja puhal­si tör­keän rat­ti­juo­pu­muk­sen rajan ylit­tä­vät luke­mat. Hänel­lä ei myös­kään ollut vaa­dit­ta­vaa ajo-oikeut­ta. Myös auton hän oli otta­nut käyt­töön­sä luvat­ta. Asias­ta kir­jat­tiin riko­sil­moi­tus tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta, kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oikeu­det­ta sekä luvat­to­mas­ta käy­tös­tä.

Polii­si­par­tio pysäyt­ti maa­nan­tain puo­lel­la yöl­lä kel­lo 02.30 aikaan Hau­ki­pu­taal­la nelos­tiel­lä hen­ki­lö­au­ton. Kul­jet­ta­jak­si osoit­tau­tui oulu­lai­nen noin 25-vuo­tias mies, joka puhal­si alko­met­riin 0.71 pro­mil­len luke­man. Polii­sin suo­rit­ta­ma huu­mausai­ne­pi­ka­tes­ti osoit­ti mie­hen käyt­tä­neen amfe­ta­mii­nia. Kul­jet­ta­jan hal­lus­ta löy­tyi vähäi­nen mää­rä huu­mausai­neek­si epäil­tyä ainet­ta.

Kul­jet­ta­ja mää­rät­tiin väliai­kai­seen ajo­kiel­toon ja hänen ajo­kort­tin­sa otet­tiin polii­sin hal­tuun. Par­tio kir­ja­si riko­sil­moi­tuk­sen rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ja huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kok­ses­ta.