Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton laa­jen­nus­ta suun­ni­tel­laan

Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton on tar­koi­tus val­mis­tua vii­meis­tään vuo­den 2021 alus­sa. Vii­me syk­sy­nä on haet­tu raken­nus­lu­vat tuu­li­voi­ma­loil­le, joi­den raken­ta­mi­nen on tar­koi­tus aloit­taa tämän vuo­den aika­na. Ennen kuin tätä 30 voi­ma­lan suu­ruis­ta han­ket­ta on pääs­ty raken­ta­maan, hae­taan jo lupaa tuu­li­voi­ma­puis­ton laa­jen­nus­hank­keel­le.

Pah­ka­kos­ken Ener­gia Oy:n laa­jen­nus­han­ke sijoit­tuu maa­kun­ta­kaa­van tuu­li­voi­ma-alu­eel­le noin 20 kilo­met­riä Yli-Iin kes­kus­tas­ta kaa­kon suun­taan. Alus­ta­vas­ti suun­ni­tel­mis­sa on esi­tet­ty mah­dol­li­set pai­kat enin­tään yhdek­säl­le tuu­li­voi­ma­lal­le.