Paa­vo Veh­ka­pe­rä Elä­ke­lii­ton Hau­ki­pu­taan yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­jak­si

Elä­ke­lii­ton Hau­ki­pu­taan yhdis­tys teki vuo­si­ko­kouk­ses­saan valin­to­ja. Puheen­joh­ta­jak­si vuo­den 2019 alus­ta lukien valit­tiin Paa­vo Veh­ka­pe­rä.

Hal­li­tuk­ses­sa kuusi vuot­ta toi­mi­neen Jor­ma Kivi­mäen tilal­le valit­tiin Riku Aho­pel­to ja  Erk­ki Halo­nen uudel­leen ja Hilk­ka Anna­la uute­na. Muut hal­li­tuk­sen jäse­net ovat Annik­ki Heik­ki­nen, Mar­ja-Lee­na Veh­ka­pe­rä, Lea Kyl­mä­aho, Mee­ri Mäke­lä ja Olli Lai­ti­nen.

Elä­ke­lii­ton pii­rin kokouk­siin var­si­nai­sik­si edus­ta­jik­si tuli­vat Paa­vo Veh­ka­pe­rä, Mee­ri Mäke­lä, Annik­ki Heik­ki­nen ja Mar­ja-Lee­na Veh­ka­pe­rä.

Hau­ki­pu­taan elä­ke­läi­syh­dis­tys­ten ja rin­ta­ma­ve­te­raa­nien vir­kis­tys­toi­mi­kun­taan nimet­tiin Annik­ki Heik­ki­nen ja Mar­ja-Lee­na Veh­ka­pe­rä, varal­la on Pau­la Oja­la.

Toi­min­nan­tar­kas­ta­jik­si valit­tiin Jor­ma Pie­ti­lä ja Sirk­ka Meri­läi­nen.

Ilmoi­tuk­set ja tie­don­an­not jul­kais­taan edel­leen Ran­ta­poh­jas­sa.

Toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­sa kiin­ni­tet­tiin huo­mio­ta ikään­ty­mi­sen myö­tä usein tule­vaan yksi­näi­syy­teen, jon­ka tor­jun­nas­sa hyvä­nä virik­kee­nä ja innos­ta­ja­na on juu­ri sosi­aa­li­nen elä­mä, joka edis­tää mer­kit­tä­väs­ti aivo­ter­veyt­tä ja muis­tia sekä ehkäi­see masen­tu­nei­suut­ta ja vähen­tää stres­siä.

Tämän vuok­si koe­taan kuu­lu­mi­nen Elä­ke­lii­ton toi­min­taan erit­täin hyvä­nä virik­keel­li­se­nä toi­min­ta­na ja pyri­tään saa­maan toi­min­ta mah­dol­li­sim­man monel­le tutuk­si.

Kokoon­tu­mi­sia on edel­leen kah­den vii­kon välein kes­ki­viik­koi­sin vuo­roin Kel­lon seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa ja vuo­roin Jatu­lis­sa. Jokai­seen ker­ho­ker­taan jär­jes­te­tään mie­le­käs­tä ohjel­maa. Lisäk­si on eri­lai­sia har­ras­tus­ker­ho­ja ja toi­min­taa lisä­tään toi­vei­den mukaan. Eri­lai­sia ret­kiä ja mat­ko­ja on myös ohjel­mas­sa.

Ensi vuo­si on yhdis­tyk­sen 45-vuo­tis­juh­la­vuo­si, sen juh­lis­ta­mis­ta suun­ni­tel­laan. Yhteis­työ­tä seu­ra­kun­nan ja vir­kis­tys­toi­mi­kun­nan kans­sa jat­ke­taan ja pide­tään yllä yhteyk­siä van­hus­neu­vos­toon.

Vapaa­eh­tois­työ­tä jat­ke­taan ja pyri­tään saa­maan mukaan lisää toi­mi­joi­ta, sil­lä suo­ma­lai­sel­la vapaa­eh­tois­työl­lä on pit­kä his­to­ria, se on ollut suu­ri voi­ma­va­ra aina.  Vapaa­eh­toi­sen työ on muka­na kul­ke­mis­ta ja ystä­vä­pii­ri lie­vit­tää yksi­näi­syyt­tä, sik­si yhdis­tyk­ses­sä koe­taan tär­keäk­si saa­da vapaa­eh­tois­työ sil­le kuu­lu­vaan ase­maan.