Päät­tä­jäl­tä: Yhdek­sän hyvää ja kym­me­nen kau­nis­ta

Vaa­li­ke­vät lähes­tyy ja puo­lu­eet virit­te­le­vät vaa­li­vank­ku­rei­taan kisa­kun­toon. Monen­lai­sia vaa­li­lu­pauk­sia kuul­ta­neen näi­den­kin vaa­lien alla, vaik­ka ”vaalilupaus”-sanalla on monen äänes­tä­jän kor­vis­sa paha kai­ku.

Kie­li kes­kel­lä suu­ta saa­vat ehdok­kaat sano­mi­sien­sa kans­sa olla. Vil­pit­tö­min mie­lin annet­tu lupaus muut­tuu hel­pos­ti riip­pa­ki­vek­si, jon­ka peräs­sä vetä­mi­nen muut­tu­neis­sa olo­suh­teis­sa saat­taa käy­dä mah­dot­to­mak­si. Hal­li­tus­puo­lueis­sa lie­nee hyvin muis­tis­sa vii­me vaa­lien alla anne­tut kou­lu­tus­lu­pauk­set, jois­ta oppo­si­tion on ollut muka­va muis­tut­taa, kun kou­lu­tuk­ses­ta sit­tem­min jou­dut­tiin leik­kaa­maan.

Pai­net­ta vaa­li­lu­pauk­sien teke­mi­sel­le lisää­vät vii­me aikoi­na pal­jon mie­liä kuo­hut­ta­neet ja jul­ki­suut­ta saa­neet Oulun sek­su­aa­li­ri­kok­set sekä ympä­ri Suo­mea van­hus­ten hoi­to­ko­deis­sa pal­jas­tu­neet lai­min­lyön­nit. Äänes­tä­jät odot­ta­vat polii­ti­koil­ta kon­kreet­ti­sia toi­mia ja rat­kai­su­ja, joi­ta edel­lä mai­ni­tut tapauk­set epäi­le­mät­tä tar­vit­se­vat. Samal­la yksin­ker­tais­ten ja popu­lis­tis­ten rat­kai­su­jen esit­tä­mi­nen käy monel­le hou­kut­te­le­vak­si vaih­toeh­dok­si.

Iis­sä on seu­rat­tu vii­me viik­koi­na suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la pää­tök­sen­te­koa Ala­ran­nan kou­lun raken­ta­mi­ses­ta. Kun­nan­val­tuus­to teki pää­tök­sen­sä asias­ta vii­me vii­kon maa­nan­tai­na. Ala­ran­nan kou­lun raken­ta­mi­nen ilman lii­kun­ta­sa­lia oli var­mas­ti monel­le val­tuu­te­tul­le kom­pro­mis­si kun­ta­lais­ten toi­vei­den ja talou­den rea­li­teet­tien välil­lä. Samal­la se on var­mas­ti esi­merk­ki tule­vis­ta pää­tök­sis­tä. Kun­nan vel­kaan­nut­tua nopeas­ti Iis­sä jou­dut­ta­neen lähi­tu­le­vai­suu­des­sa etsi­mään mui­ta­kin kom­pro­mis­se­ja inves­toin­te­ja ja käyt­tö­ta­lout­ta suun­ni­tel­taes­sa.

Tar­kas­te­li­pa asi­aa sit­ten äänes­tä­jä­nä tai kun­ta­päät­tä­jä­nä, pää­tet­tä­vien asioi­den taus­to­jen hyvä tun­te­mus vähen­tää usein yksin­ker­tais­ten lupauk­sien ja rat­kai­sueh­do­tuk­sien hou­kut­te­le­vuut­ta. Vaik­ka pai­ne help­po­jen ja yksin­ker­tais­ten rat­kai­su­jen esit­tä­mi­sek­si ja teke­mi­sek­si saat­taa olla suu­ri, on pää­tök­sen­te­ki­jöil­tä ja sel­lai­sik­si aiko­vil­ta lupa odot­taa vas­tuul­li­sia lupauk­sia ja pää­tök­siä — niin kun­nan­val­tuus­tois­sa kuin edus­kun­nas­sa­kin.

Jus­si Kurt­ti­la
Iin kun­nan­val­tuus­ton 2.varapuheenjohtaja
Kokoo­mus