Päät­tä­jäl­tä: Vähen­ne­tään pak­kaus­jä­tet­tä!

Jou­lu lähes­tyy ja useim­mat meis­tä vii­meis­tään suun­nit­te­le­vat jou­lu­lah­jo­jen hank­ki­mis­ta. Samal­la oli­si kui­ten­kin hyvä muis­taa myös ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set. Ympä­ris­tön kan­nal­ta par­hai­ta lah­jo­ja ovat sel­lai­set, jois­ta ei syn­ny jätet­tä val­mis­tuk­sen aika­na, käyt­töö­no­tos­sa eikä käy­tön jäl­keen­kään. Täs­sä mie­les­sä ainee­ton lah­ja on paras mah­dol­li­nen lah­ja.

Tava­roi­ta­kin tar­vi­taan ja nii­tä on muka­va antaa lah­jak­si. Kier­rä­tys­ta­va­rois­ta ei syn­ny enää uut­ta jätet­tä eikä pak­kaus­ma­te­ri­aa­le­ja­kaan. Itse annoin pojal­le­ni 1990-luvun Lego­kau­pun­ki­ni raken­nuk­set ja ajo­neu­vot alku­pe­räi­siin pak­kauk­siin puret­tui­na ohjei­neen. Voi sitä ilon ja rie­mun mää­rää, eikä lain­kaan hai­tan­nut, että niil­lä oli jo lei­kit­ty pal­jon­kin. Useim­pien lap­si­per­hei­den suku­lai­sil­la ja ystä­vil­lä lie­nee aika moi­set lelu­va­ras­tot ja kirp­pu­to­reil­ta saa hel­pos­ti täy­den­nys­tä tar­vit­taes­sa. Itsea­sias­sa syn­ty­vyy­den las­kus­ta joh­tuen kai­kil­le nykyi­sil­le lap­sil­le pitäi­si riit­tää pal­jon enem­män lelu­ja kuin aiem­mil­la ikä­luo­kil­la on ollut, vaik­ka nii­tä ei han­kit­tai­si uute­na enää yhtään.

Uusia tava­roi­ta ostaes­sa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta tie­tys­ti laa­tuun ja kes­tä­vyy­teen sekä myös uusio­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­siin ja pak­kaus­ma­te­ri­aa­lin mää­rään. Pak­kaus­jä­tet­tä voi vähen­tää myös elin­tar­vi­keos­tok­sia teh­des­sä, vaik­ka pak­kauk­set yleen­sä piden­tä­vät­kin tuot­tei­den säi­ly­vyyt­tä. Monin­ker­tai­nen muo­viin ja pah­viin pak­kaa­mi­nen on sil­ti usein tar­pee­ton­ta. Jou­lu­pa­ke­teil­le­kin voi­si riit­tää lah­ja­pa­pe­rin sijaan vaik­ka uusio­käy­tet­tä­vä pape­ri­kas­si.

Pak­kaus­jä­tet­tä sil­ti syn­tyy väis­tä­mät­tä jokai­ses­sa koti­ta­lou­des­sa. Suu­ri osa kar­ton­ki­pak­kauk­sis­ta ja yhä enem­män myös muo­vi­pak­kauk­sia pää­tyy mate­ri­aa­li­na kier­rä­tet­tä­väk­si. Muut­tu­neen EU:n jäte­di­rek­tii­vin myö­tä myös Suo­men Jäte­la­kia uudis­te­taan par­hail­laan. Lain val­mis­te­lus­ta kuu­luu ahke­ril­le kier­rät­tä­jil­le hyviä uuti­sia. Eko­pis­tei­den mää­rää tul­laan lisää­mään ja talo­yh­tiöi­hin on tulos­sa kiin­teis­tö­koh­tai­nen muo­vin­ke­räys.

Lopuk­si vie­lä toi­ve jou­lu­pak­kaus­ten kier­rät­tä­jil­le: Eko­pis­tei­tä ei vält­tä­mät­tä tyh­jen­ne­tä jou­lun pyhi­nä. Suu­ret mää­rät pak­kauk­sia kan­nat­taa­kin vie­dä kier­rä­tyk­seen vas­ta seu­raa­va­na vii­kon­lop­pu­na tai seu­raa­val­la vii­kol­la, jol­loin väl­te­tään säi­liöi­den yli­täyt­ty­mi­nen. Jos huo­maat eko­pis­teen ole­van täyn­nä, ethän jätä pak­kauk­sia­si pihal­le kas­tu­maan ja tuu­len levi­tet­tä­väk­si, vaan tule myö­hem­min uudel­leen. Huo­leh­di­taan yhdes­sä ympä­ris­töm­me siis­tey­des­tä!

Esa Aal­to
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
Vih­reät