Päät­tä­jäl­tä: Sääs­tää­kö siel­tä vai tääl­tä?

Esa Aal­to on vih­rei­den ehdo­kas Kel­lon Kivi­nie­mes­tä.

Taas on se aika vuo­des­ta, kun val­mis­tel­laan kau­pun­gil­le seu­raa­van vuo­den talous­ar­vio­ta. Tilan­ne on täl­le val­tuus­to­kau­del­le tut­tu: talous­ar­vio­ta ei saa­da tasa­pai­noon. Nykyi­sel­lä vero­pro­sen­til­la tulot riit­tä­vät kat­ta­maan juok­se­vat menot, mut­ta eivät tar­vit­ta­via inves­toin­te­ja. Tänä vuon­na uut­ta vel­kaa ote­taan 49 mil­joo­naa ja ensi vuo­den tar­ve on 89 mil­joo­naa.

Osa inves­toin­neis­ta on vält­tä­mät­tö­miä kuten katu­jen perus­kor­jauk­set ja uusien kou­lu­jen raken­ta­mi­nen käyt­tö­kel­vot­to­mien tilal­le. Kaik­ki inves­toin­nit eivät kui­ten­kaan ole täy­sin pakol­li­sia aina­kaan juu­ri nyt toteu­tet­ta­vik­si.

Ran­ta-Top­pi­las­sa vene­sa­ta­man raken­ta­mi­seen on suun­ni­tel­tu sijoi­tet­ta­van kau­pun­gin rahaa yli 5 mil­joo­naa euroa. Sum­mal­la sai­si kun­toon vaik­ka­pa sekä Kivi­nie­men että Mar­tin­nie­men sata­mat. Ran­ta-Top­pi­lan sata­ma pal­ve­li­si uuden ker­ros­ta­loa­lu­een meri­nä­kö­alal­la varus­tet­tu­jen hin­nak­kai­den asun­to­jen osta­jia tar­jo­ten heil­le asun­non kyl­kiäi­si­nä edul­li­sen vene­pai­kan. Kysei­nen ran­ta vaa­tii kyl­lä siis­ti­mis­tä, mut­ta sen voi­si teh­dä edul­li­sem­min­kin kuin huvi­ve­ne­paik­ko­ja raken­ta­mal­la.

Vii­me vuon­na saim­me kau­pun­gin sääs­tö­ta­voit­teil­ta hie­man lisä­ai­kaa reu­na-aluei­den lukiol­le. Nyt halu­taan sit­ten 15 mil­joo­naa euroa kes­kus­tan Lyseon lukion perus­kor­jauk­seen. Ver­tai­lun vuok­si Hau­ki­pu­taan lukion ja päi­vä­ko­din raken­ta­mi­nen mak­soi­vat rei­lut 8 mil­joo­naa euroa yhteen­sä. Epäi­len, että tuo 15 mil­joo­naa ei edes rii­tä van­han suo­jel­lun raken­nuk­sen perus­kor­jaa­mi­seen, vaan bud­jet­ti tulee sii­tä mer­kit­tä­väs­ti pai­su­maan. Samaan aikaan syn­ty­vyys on las­ke­nut, ja näyt­tää sil­tä, että rei­lun 10 vuo­den pääs­tä meil­lä ei rii­tä­kään enää lukio­lai­sia kaik­kiin kou­lui­hin. Tila­päi­nen kas­vu lukio­ti­lo­jen tar­pee­seen kan­nat­tai­si­kin hoi­taa vuo­kraa­mal­la vapai­ta tilo­ja esi­mer­kik­si yli­opis­tol­ta. Nykyi­set lyseo­lai­set mah­tui­si­vat ensi vuon­na val­mis­tu­vaan Rak­si­lan lukioon.

Oulun talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sek­si on käyn­nis­tet­ty ulkoi­nen arvioin­ti sääs­tö­kei­no­jen löy­tä­mi­sek­si. Käy­tän­nös­sä tämä tus­kin tar­koit­taa mui­ta kuin van­ho­jen kei­no­jen kai­va­mis­ta uudel­leen esiin. Val­mis­tau­du­taan siis jäl­leen vii­meis­tään ensi vuon­na puo­lus­ta­maan pal­ve­lui­tam­me tääl­lä har­vem­paan asu­tus­sa Oulus­sa.

Esa Aal­to
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
Vih­reät