Päät­tä­jäl­tä: Pito­voi­maan tar­vi­taan työ­paik­ko­ja!

Lähes jokai­ses­sa talous­kat­sauk­ses­sa tode­taan, että Oulus­ta muut­taa pois pal­jon nuo­ria ihmi­siä. 2017 tilas­to ker­too, että 20–39-vuotiaiden ikä­luo­kis­sa net­to­muut­to oli 499 hen­ki­löä. Ihme­tel­lään ja poh­di­taan mis­tä saa­daan veto- ja pito­voi­maa, jot­ta nuo­ret jäi­si­vät kau­pun­kiin vie­lä opis­ke­lu­jen jäl­keen­kin. Perus­tai­si­vat per­heen, teki­si­vät lap­sia ja näin oli­si­vat muka­na tur­vaa­mas­sa tule­vai­suut­ta työ- ja vero­tu­lo­pa­nok­sil­laan.

Mik­si ja mihin he muut­ta­vat? Osa var­maan koti­kun­taan opis­ke­lun jäl­keen, osa sin­ne mis­sä on töi­tä.

Oulus­sa kyl­lä panos­te­taan veto­voi­maan. Raken­ne­taan pyö­rä­baa­no­ja, han­ki­taan Syk­ke­lei­tä, panos­te­taan jouk­ko­lii­ken­tee­seen ja pie­neh­köi­hin asun­toi­hin, raken­ne­taan, raken­ne­taan ja raken­ne­taan. Uudis­te­taan kau­pun­ki­ku­vaa paran­ta­mal­la puis­to­ja, valai­se­mal­la ojan­vart­ta ja sil­to­ja. Tuo­mal­la uusia tuu­lia, esim. Kii­ke­lin löy­ly­maa­il­ma ym.ym.

Toki­han ydin-Oulu on tär­keä kehit­tä­mi­sen­koh­de ja sitä tulee­kin kehit­tää mai­neen­sa mukai­ses­ti, Suo­men vii­den­nek­si suu­rin kau­pun­ki sen­tään! Onnek­si jotain uudis­tuk­sia näkyy myös kes­kus­tan ulko­puo­lel­la, kos­ka siel­lä­kin asuu ja halu­aa asua ihmi­siä. Esi­merk­kei­nä kehit­tä­mi­ses­tä voi­si mai­ni­ta kaa­voi­tuk­sen, uudis­ra­ken­ta­mi­sen, katu­jen kor­jauk­sen ja valais­tuk­sen, leik­ki­puis­to­jen paran­nuk­sia ym. Kaik­ki eivät halua kau­pun­gin syk­kee­seen. Joten on tär­ke­ää kehit­tää lähiöi­tä­kin.

Mut­ta entä se pito­voi­ma, mis­tä se tulee? En tie­dä olen­ko niin maa­lai­nen ja ajat­te­len hyvin yksin­ker­tai­ses­ti, kos­ka minus­ta se ei ole mitään “raket­ti­tie­det­tä”, vaan aivan itses­tään sel­vyys: työ­paik­ko­jen saa­ta­vuus. Kun töi­tä ei ole, on läh­det­tä­vä sin­ne mis­sä nii­tä on. Joten työ­paik­ko­jen luo­mi­nen on se seik­ka, johon pitää panos­taa enem­män. Täs­sä asias­sa suu­res­sa roo­lis­sa on Busi­ness Oulu! Sen on olta­va koko ajan kor­vat ja sil­mät avoin­na, jot­ta tän­ne saa­daan mie­lel­lään usei­ta, suu­reh­ko­ja yri­tyk­siä, jot­ka työl­lis­tä­vät sato­ja jopa tuhan­sia ihmi­siä. Usein käy niin, että yri­tys perus­te­taan lähi­kun­tiin tai kau­pun­kei­hin. Mik­si? Yhdys­kun­ta­pal­ve­lut kyl­lä omal­ta osal­taan kiin­nit­tää asi­aan huo­mio­ta kaa­voit­ta­mal­la eri kokoi­sia yri­tys­tont­te­ja eri puo­lel­le Oulua, huo­mioi­den yri­tyk­sen tilan­tar­peen ja mah­dol­li­sim­man hyvät lii­ken­neyh­tey­det.

Joten uskon että meil­lä kyl­lä sitä veto­voi­maa jo on aivan kyl­lik­si, mut­ta kovas­ti pitää teh­dä töi­tä, jot­ta pitovoima/työpaikkojen mää­rä vah­vis­tuu ja kas­vaa. Ehkä­pä saam­me sit­ten nuo­ret­kin pysy­mään tääl­lä ja onhan meil­lä toki työt­tö­myyt­tä muis­sa­kin ikä­luo­kis­sa. Syys­ter­vei­sin.

Kaa­ri­na Tor­ro
kaupunginvaltuutettu/yhdys­kun­ta­lau­takun­nan jäsen
Mar­tin­nie­mi
SDP