Päät­tä­jäl­tä: OYS:n sai­raa­la­ra­ken­ta­mi­ses­ta työ­tä, elin­voi­maa ja ter­veys­hyö­ty­jä koko Poh­jois-Suo­meen

OYS:n Tule­vai­suu­den sai­raa­lan (Tul­sa) Mas­ter Pla­nin päi­vi­tyk­ses­sä kehi­tet­tiin koko uudis­ra­ken­ta­mi­sen raken­nus­sys­tee­miä, jol­la raken­nus­työt ja suun­nit­te­lu voi­vat ede­tä rin­nak­kain, vaik­ka toi­min­nal­lis­ta suun­nit­te­lua vie­lä jat­ke­taan ja sai­raa­lan toi­min­to­ja kehi­te­tään yhdes­sä moniam­ma­til­li­sis­sa työ­ryh­mis­sä hen­ki­lö­kun­nan kans­sa.

Tämä modu­laa­ri­nen sai­raa­la on toteu­tet­ta­vis­sa kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja se on myös erit­täin muun­to­jous­ta­va. Tämä on tär­keä seik­ka, kun tule­vai­suu­des­sa var­mas­ti jou­du­taan muok­kaa­maan tilo­ja kun hoi­to- ja lää­ke­tie­de kehit­ty­vät ja hoi­to­me­ne­tel­mät muut­tu­vat.

Olen ollut alus­ta (v:sta 2013) saak­ka muka­na Tul­sa OYS 2030 (so. nyt Tul­sa OYS 2027) -hank­keen suun­nit­te­lus­sa, edis­tä­mi­ses­sä ja pää­tök­sen­teos­sa. Haluan poh­tia yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan roo­lia myös laa­jem­mas­ta näkö­kul­mas­ta, sil­lä sai­raan­hoi­dol­li­nen roo­li on vain yksi yli­opis­to­sai­raa­lan teh­tä­vis­tä.

OYS:lla on myös suu­ri alue­po­liit­ti­nen mer­ki­tys. Ymmär­räm­me yli­opis­to­sai­raa­lan lähin­nä pal­ve­lu­na ja elin­kei­no­po­liit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa tur­han usein vain kulue­rä­nä ja jul­ki­sen talou­den kuor­mit­ta­ja­na, vaik­ka sai­raa­la on yleen­sä aina sijain­ti­paik­ka­kun­tan­sa suu­rim­pia työ­nan­ta­jia ja muu­toin­kin tär­keä elin­voi­ma­te­ki­jä. Esi­mer­kik­si OYS on luo­nut seu­dul­le yli 6000 työ­paik­kaa ja toi­mii usean eri alan tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nan kes­kuk­se­na.

Sai­raa­lan myö­tä meil­le on syn­ty­nyt esi­mer­kik­si maa­il­man huip­pua ole­va ter­veys­tek­no­lo­gian inno­vaa­tio­kes­kus Ouluun Kon­tin­kan­kaal­le. OYS:n raken­nus­vai­hees­sa tar­vi­taan kovas­ti työ­voi­maa ja monen­lais­ta osaa­mis­ta. Ura­koit­si­jat arvioi­vat, että A- ja B-tor­ni­ra­ken­nus­ten raken­ta­mi­seen tar­vi­taan noin 1000 hen­ki­lö­työ­vuo­den työ­pa­nos.

Lisäk­si välil­li­siä työ­voi­ma­vai­ku­tuk­sia on noin 50 % lisää eli noin 500 htv. Suun­nit­te­luun ja raken­nut­ta­mi­seen tar­vi­taan noin 150 htv. Eli yhteen­sä noin 1600–1700 hen­ki­lö­työ­vuot­ta.
Tämän kun jakaa tasai­ses­ti raken­nus­vuo­sil­le, niin se on noin 400–500 työ­pa­nos­ta per vuo­si.

Lisäk­si meil­lä on alka­mas­sa Rau­ha­par­kin pysä­köin­ti­ta­lon raken­ta­mi­nen. Rau­ha­park­kiin tulee noin 800 auto­paik­kaa ja se val­mis­tuu vuo­den 2019 lop­puun men­nes­sä.
Suun­nit­te­lu­pöy­däl­lä on säde­hoi­to­yk­si­kön ja kipeäs­ti kai­vat­ta­vien säde­hoi­to­bunk­ke­rien suun­nit­te­lu. Tavoit­tee­na on saa­da suun­nit­te­lua niin pit­käl­le, että raken­ta­jien han­kin­ta voi­tai­siin pääs­tä kil­pai­lut­ta­maan vie­lä ennen kesää.

Suun­nit­te­lu­lau­dal­la on myös OYS:n kes­kia­lu­een ja ram­pin pur­ku ja lii­ken­ne- sekä pysä­köin­ti­jär­jes­te­ly vuo­sil­le 2020 — 2023.
Meneil­lään on Kehi­tys­vam­ma­huol­lon osaa­mis­kes­kuk­sen raken­ta­mi­nen ja uusi raken­nus pitäi­si olla käyt­töö­no­tet­ta­vis­sa tämän vuo­den 2019 lop­pu­puo­lel­la.
Tule­vai­suu­den sai­raa­lan jat­ko­ra­ken­ta­mi­nen eli vai­heen kak­si kon­sep­ti­suun­nit­te­lu on käyn­nis­sä ja se val­mis­tuu tämän vuo­den lop­pu­puo­lel­la, jot­ta sitä pääs­tään käsit­te­le­mään hal­li­tuk­ses­sa ja val­tuus­tos­sa 2019.

Meil­lä on nyt jär­ke­vä ja kus­tan­nus­te­ho­kas mal­li OYS 2027 -hank­kees­sa ete­ne­mi­sel­le. Ensim­mäi­sen raken­ta­mis­vai­heen kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on tur­va­ta myös sai­raa­lan kriit­ti­set ydin­toi­min­not, kuten yhteis­päi­vys­tyk­sen, teho­hoi­don ja leik­kaus­ten jat­ku­vuus. Kaik­kein tär­kein­tä on kui­ten­kin nopeu­tet­tu ete­ne­mi­nen: hen­ki­lös­töl­le ja poti­lail­le on saa­ta­va mah­dol­li­sim­man pian ter­veet ja tur­val­li­set tilat.

Hyvin­voin­tia ovat ter­veet päi­vät, mut­ta myös hoi­to­päi­vät.

Ant­ti Hut­tu-Hil­tu­nen
Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton jäsen
hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja/­Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri, OYS
Suo­men Kes­kus­ta