Päät­tä­jäl­tä: Osal­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta

Luin joi­ta­kin päi­viä sit­ten Kon­tio­lah­den kun­nan esi- ja perus­o­pe­tuk­sen oppi­lai­den aloit­tees­ta tuo­da voi takai­sin kou­lu­ruo­kai­lun tar­jon­taan, jos­ta se oli het­ki sit­ten pois­tet­tu ter­veys­syis­tä. Lähes puo­let kun­nan kai­kis­ta oppi­lais­ta alle­kir­joit­ti adres­sin, jos­sa he vaa­ti­vat voin tar­joa­mis­ta kas­vis­ras­va­le­vit­teen rin­nal­la. Las­ten ras­va­ka­pi­na onnis­tui. Hei­dän vai­kut­ta­mis­pon­nis­te­lun­sa tulok­se­na kun­nas­sa pää­tet­tiin, että voi­ta saa taas vali­ta kou­lu­ruo­kai­lus­sa lei­vän pääl­le.

Brys­se­lis­sä­kin lap­set ja nuo­ret ovat vii­me viik­koi­na yrit­tä­neet vai­kut­taa poli­tiik­kaan: tuhan­net kou­lu­lai­set ovat mars­si­neet Brys­se­lin kaduil­la joka tors­tai tam­mi­kuun alus­ta läh­tien ilmas­ton muu­tos­ta vas­taan, Nuo­ret Ilmas­ton Puo­les­ta -isku­lauseen alla. Saman tyyp­pi­siä nuor­ten ilmas­to­mars­se­ja on jär­jes­tet­ty myös Rans­kas­sa, Sak­sas­sa, Hol­lan­nis­sa, Bri­tan­nias­sa ja Ruot­sis­sa.
Nämä esi­mer­kit jäi­vät kum­mit­te­le­maan mie­lee­ni. Ne ker­to­vat mai­nios­ti sii­tä, miten lap­set ja nuo­ret yrit­tä­vät – ja usein onnis­tu­vat — vai­kut­ta­maan pää­tök­sen­te­koon kon­kreet­ti­ses­ti. Koke­mus osal­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta tukee kas­va­mi­ses­sa aktii­vi­seen kan­sa­lai­suu­teen.

Kevään kak­sien vaa­lien alla on puhut­tu pal­jon sii­tä, kuin­ka vaa­lien äänes­tys­pro­sent­ti las­kee vuo­si toi­sen­sa jäl­keen. Eten­kin euro­par­la­ment­ti­vaa­leis­sa äänen­sä anta­vien kan­sa­lais­ten mää­rä on var­sin mata­la – vii­me vaa­leis­sa 41 pro­sent­tia.

Mil­lai­sia äänes­tä­jiä mei­dän lap­sis­tam­me ja nuo­ris­tam­me kas­vaa? Luu­len, että ne nuo­ret, joil­la on hen­ki­lö­koh­tai­sia, posi­tii­vi­sia koke­muk­sia vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­taan, löy­tä­vät tien­sä useam­min vaa­li­uur­nil­le.

Puo­lueil­ta ja polii­ti­koil­ta vaa­di­taan herk­kää kor­vaa kuun­nel­la kan­sa­lais­ten huo­lia ja mie­li­pi­tei­tä, sekä val­miut­ta ottaa ne huo­mioon pää­tök­sen­teos­saan. Poliit­tis­ten pää­tös­ten seu­rauk­set kun tun­tu­vat kan­sa­lais­ten elä­mäs­sä. Vai­ku­tus­suh­teen tulee toi­mia myös toi­seen suun­taan. Kan­sa­lais­ten pitää voi­da kokea, että he voi­vat vai­kut­taa sii­hen, mil­lai­sia pää­tök­siä teh­dään.

Vai­kut­ta­mi­sen tapo­ja­kin on usei­ta. Kun Rans­kas­sa vedet­tiin kel­ta­lii­vit ylle ja mel­la­koi­tiin die­sel­polt­toai­neen hinn­an­nousua vas­taan, kerät­tiin samas­ta aihees­ta Suo­mes­sa kan­sa­lais­aloit­tee­seen die­se­lau­to­jen käyt­tö­voi­ma­ve­ron pois­ta­mi­sek­si yli 120 000 nimeä. Aloi­te menee käsit­te­lyyn edus­kun­taan, mut­ta ei tai­da ehtiä käsit­te­lys­tä ulos ennen vaa­le­ja.

Suo­mes­sa on pidet­ty kaut­ta his­to­rian kak­si neu­voa-anta­vaa kan­sa­nää­nes­tys­tä, ensim­mäi­nen kiel­to­lain kumoa­mi­ses­ta ja toi­nen Euroo­pan unio­niin liit­ty­mi­ses­tä. Kan­sa­nää­nes­tys­ten luvat­tu maa on Sveit­si, jol­la on pit­kät perin­teet hal­li­tus­ta ja kan­san­edus­tus­lai­tos­ta sito­vien kan­sa­nää­nes­tys­ten toteut­ta­mi­ses­ta. Huo­les­tut­ta­vin kan­sa­nää­nes­tyk­sen tulos on meil­lä euroop­pa­lai­sel­la pöy­däl­lä. Iso-Bri­tan­nian ero Euroo­pan unio­nis­ta on sopi­mus­ta vail­le val­mis – vali­tet­ta­vas­ti.

Osal­lis­tu­va demo­kra­tia on puo­lus­ta­mi­sen arvoi­nen asia.

Mir­ja Veh­ka­pe­rä
Euroo­pan par­la­men­tin jäsen
Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
Kes­kus­ta