Päät­tä­jäl­tä: Koh­ti kes­tä­väm­pää liik­ku­mis­ta

Ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta on kevään edus­kun­ta­vaa­lien kär­ki­tee­mo­ja. Polii­ti­kot kisaa­vat vuo­ron perään sii­tä, kuka uskal­taa esit­tää roh­keim­pia pääs­tö­vä­hen­nyk­siä ja toi­saal­ta vakuu­te­taan, että taval­li­sen ihmi­sen ei tar­vit­se muut­taa elä­män­ta­paan­sa. Har­va uskal­taa sanoa, että ilman mer­kit­tä­vää muu­tos­ta pääs­tö­vä­hen­nyk­siä ei saa­vu­te­ta.

Esa Aal­to

Lii­ken­tees­tä kes­kus­tel­laan pal­jon. Kuu­lu­vat­ko autot teil­le vai pitäi­si­kö polt­to­moot­to­ri­au­to­jen myyn­ti kiel­tää koko­naan? Kuin­ka taval­li­nen per­he enää sit­ten pää­see liik­ku­maan töi­hin, kaup­paan, har­ras­tuk­siin ja muil­le tar­peel­li­sil­le asioil­le?

Fos­sii­li­sen öljyn käyt­tö polt­toai­nee­na on joka tapauk­ses­sa lope­tet­ta­va. Näin tulee käy­mään kaik­kial­la. Bio­polt­toai­neis­ta ei ole suu­ren mit­ta­kaa­van rat­kai­suk­si, sil­lä nii­den tuo­tan­to nie­lee pal­jon ener­gi­aa ja bio­mas­so­jen kas­va­tus vie tilaa hii­li­nie­luil­ta. Säh­kö­au­to­jen hait­ta­puo­lia ovat pait­si kor­kea hin­ta ja lyhyt toi­min­ta­sä­de, myös akku­jen val­mis­tuk­sen aiheut­ta­mat suu­ret ympä­ris­tö­hai­tat.

Paras tapa pie­nen­tää lii­ken­teen pääs­tö­jä on vähen­tää moot­to­ria­jo­neu­voil­la liik­ku­mis­ta esi­mer­kik­si teke­mäl­lä etä­töi­tä, hoi­ta­mal­la tapaa­mi­set video­neu­vot­te­lui­na ja liik­ku­mal­la koh­tuul­li­set mat­kat lihas­voi­min.

Yksi­tyi­sau­toi­lun vähen­tyes­sä jouk­ko­lii­ken­teen kysyn­tä kas­vaa. Se mah­dol­lis­taa nykyis­tä tiheäm­mät vuo­ro­vä­lit ja kat­ta­vam­man lin­ja­ver­kos­ton. Nopei­ta yhteyk­siä var­ten tulee kehit­tää rai­de­lii­ken­net­tä. Har­vem­min asu­tuil­la alueil­la perin­tei­ses­tä jouk­ko­lii­ken­tees­tä ei kui­ten­kaan saa­da kan­nat­ta­vaa. Sil­loin yksi rat­kai­su on kut­su­lii­ken­ne, jol­lai­nen on tänä tal­ve­na toi­mi­nut Kel­lon ja Hau­ki­pu­taan välil­lä. Kut­su­lii­ken­ne ei väli­tä pysä­keis­tä eikä aika­tau­luis­ta, vaan kul­kee sil­loin ja siel­lä, mis­sä tar­vet­ta on.

Jouk­ko­lii­ken­ne ei sil­ti aina vas­taa liik­ku­mis­tar­pee­seen, jol­loin tar­vi­taan omaa autoa. Auto voi kui­ten­kin olla inves­toin­nin sijaan pal­ve­lu. Yhteis­käyt­tö­au­toa ei tar­vit­se ostaa omak­si, mut­ta sen saa käyt­töön­sä sil­loin kun tar­vit­see. Mitä­pä, jos vaik­ka 10 talon pik­ku­ky­läl­lä oli­si­kin 20 auton sijaan 5 säh­kö­au­toa, joil­la kul­jet­tai­siin kimp­pa­kyy­dein? Sil­loin kun­kin per­heen tar­vit­si­si mak­saa vain puo­lik­kaan auton kus­tan­nuk­set.

Toki jokai­sel­la tulee jat­kos­sa­kin ole­maan oikeus oman auton han­kin­taan. Säh­kö­au­to­jen hin­nat var­mas­ti las­ke­vat käy­tet­ty­jen auto­jen mark­ki­noi­den syn­ty­mi­sen myö­tä, mut­ta sata­sen Sama­ran hin­ta­ta­sol­le tus­kin kos­kaan pääs­tään.

Esa Aal­to

Oulun kau­pun­gin-

val­tuu­tet­tu

Vih­reät