Päät­tä­jäl­tä: Hyvän sään aika­na

Kun­ta­ta­lou­den heik­ko tila on puhu­tut­ta­nut vii­me aikoi­na päät­tä­jiä ja kun­ta­lai­sia ympä­ri Suo­men­nie­meä. Iis­sä alka­neen vuo­den bud­jet­tia kasat­tiin syk­syl­lä syn­keis­sä sääs­tö­tun­nel­mis­sa. Suu­pie­let ovat kään­ty­neet mut­ruun, kos­ka vero­ker­ty­mä ei ole kehit­ty­nyt odo­te­tul­la taval­la, val­tio­no­suuk­sia on lei­kat­tu ja vuo­sien saa­tos­sa ker­ty­nyt kiin­teis­tö­jen kor­jaus­vel­ka näkyy suu­ri­na inves­toin­ti­ku­lui­na.

Vaik­ka lop­pu­vuo­des­ta saa­tiin hyviä uuti­sia Jak­ku­ky­län osa­kun­ta­lii­tok­sen vero­tu­loi­hin liit­tyen, ei tilan­tees­sa ole edel­leen­kään hur­raa­mis­ta. Tule­vai­suu­des­sa haas­tei­ta lisää­vät heik­ke­ne­vä huol­to­suh­de, ete­län suur­ten kau­pun­kien imu sekä ylei­nen hii­pu­va talous­ti­lan­ne. Kun­nis­sa seu­ra­taan var­mas­ti tar­kas­ti myös tiis­tai­na alka­via kun­ta-alan työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­ta, jois­ta odo­te­taan kuop­pa­ko­ro­tuk­sia hoi­ta­jien palk­koi­hin ja sitä myö­tä lisää haas­tei­ta kun­ta­ta­lou­den rat­tai­siin.

Samo­jen ongel­mien kans­sa pai­ni­taan toki muu­al­la­kin. Ete­lä­naa­pu­ri Oulu palk­ka­si ulko­puo­li­sen kon­sult­ti­toi­mis­ton sel­vit­tä­mään kau­pun­gin talout­ta. Sel­vi­tyk­sen teh­nyt Eero Laes­te­rä penää Kale­van (12.1.) haas­tat­te­lus­sa kun­ta­päät­tä­jil­tä roh­keut­ta ikä­vien, mut­ta vält­tä­mät­tö­mien pää­tös­ten teke­mi­seen ja muis­tut­taa, että ”poliit­ti­nen päät­tä­mät­tö­myys mak­saa kun­nil­le.”

Hänen mukaan­sa ”tilan­ne talou­den näkö­kul­mas­ta oli­si kun­tien hal­lus­sa, jos polii­ti­kot uskal­tai­si­vat pääs­tää irti raken­teis­ta, joi­ta ei kan­na­ta pitää, sii­tä­kin huo­li­mat­ta, että saat­ta­vat menet­tää ääniä”. Laes­te­rä ohjeis­taa kun­tia ”tii­vis­tä­mään siel­lä, mis­sä pal­ve­lun tar­vit­si­joi­ta ei ole” ja ”päät­tä­mään mie­luum­min etua­jas­sa.”

Vai­kei­den pää­tös­ten lyk­kää­mi­nen tai teke­mät­tä jät­tä­mi­nen on toki inhi­mil­lis­tä eikä kon­sult­tien näke­myk­siä tar­vit­se ottaa ainoi­na totuuk­si­na. Sääs­tö­jen löy­ty­mi­nen oli kui­ten­kin Iis­sä­kin sen ver­ran vai­ke­aa, että Laes­te­rän esit­tä­mä huo­li tun­tuu aiheel­li­sel­ta. Moni kun­ta­päät­tä­jä kokee ole­van­sa ennen kaik­kea oman kylän­sä ja sen asuk­kai­den asial­la ja näin ollen omaa kylää tai äänes­tä­jä­kun­taa kos­ke­vis­ta saa­vu­te­tuis­ta eduis­ta tai totu­tus­ta pal­ve­lu­ver­kos­ta voi olla vai­ke­aa tin­kiä.

Toi­vo­taan, että alka­nut vuo­si tuo meil­le kun­ta­päät­tä­jil­le roh­keut­ta ja vii­saut­ta teh­dä tar­vit­ta­vat — vaik­ka sit­ten ikä­vät­kin — pää­tök­set hyvän tai edes koh­ta­lai­sen sään aika­na, kos­ka kuten Kale­va edel­lä vii­ta­tun jut­tun­sa otsi­koi: ”Pak­ko on kova kon­sult­ti”.

Jus­si Kurt­ti­la
Iin kun­nan­val­tuus­ton 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja
Kokoo­mus